EL Komisjoni 20. jaanuari 2005 otsus 2005/60/EÜ mesilaste impordi kohta kolmandatest riikidest

Euroopa Liidu Komisjoni 20. jaanuari 2005 otsus 2005/60/EÜ mesilaste impordi kohta kolmandatest riikidest, Euroopa Liidu Teataja L 025, 28/01/2005 Lk 0064 - 0068

32005D0060

2005/60/: 2005/60/EÜ: - Komisjoni otsus, 20. jaanuar 2005,
millega muudetakse Ameerika Ühendriikide suhtes komisjoni otsust
2003/881/EÜ, mis käsitleb loomatervishoiu ja sertifitseerimise nõudeid
mesilaste (Apis mellifera) ja kimalaste (Bombus spp.) impordil
kolmandatest riikidest (teatavaks tehtud numbri K(2004) 5567 all)EMPs
kohaldatav tekst




Official Journal L 025 , 28/01/2005 P. 0064 - 0068

 

Komisjoni otsus,

20. jaanuar 2005,

millega
muudetakse Ameerika Ühendriikide suhtes komisjoni otsust 2003/881/EÜ,
mis käsitleb loomatervishoiu ja sertifitseerimise nõudeid mesilaste
(Apis mellifera) ja kimalaste (Bombus spp.) impordil kolmandatest
riikidest

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 5567 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/60/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes
arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles
sätestatakse loomatervishoiu nõuded direktiivi 90/425/EMÜ lisa A I jaos
osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõuetega
hõlmamata loomade, sperma, munarakkude ja embrüote ühendusesise
kaubanduse ning impordi kohta, [1] ja eriti selle artikli 17 lõike 2
punkti b ja lõike 3 punkti a ning artikli 19 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)
Komisjoni otsuses 2003/881/EÜ [2] sätestatakse loomatervishoiu ja
sertifitseerimise nõuded mesilaste (Apis mellifera) ja kimalaste
(Bombus spp.) importimisel kolmandatest riikidest.

(2)
Tarumardikas (Aethina tumida) ja lest liigist Tropilaelaps
(Tropilaelaps spp.) on meemesilasi ja kimalasi mõjutavad haruldased
kahjurid, kes on levinud mitmetes kolmandates riikides, tekitades
mesindusele tõsiseid probleeme. Et ära hoida nende kahjurite levimist
ELi, on otsuses 2003/881/EÜ sätestatud kaitsemeetmed, mida rakendatakse
elusmesilaste importimisel.

(3) Arvestades nende haiguste
iseloomu ja asjaolu, et puudub rahvusvahelise episootiaameti
kohustuslik teatamisstandard, nähakse elus mesilasemade ELi importimise
nõuetega ette kohustus teatada tarumardikate ning liigi Tropilaelaps
lestade esinemisest ükskõik millises eksportiva kolmanda riigi
territooriumi osas. Ameerika Ühendriikide pädev asutus (APHIS – Looma-
ja Taimetervishoiu Inspektsioon) on teatanud komisjoni talitustele, et
Ameerika Ühendriikide kõigis osariikides seda ei tehta. Sellepärast
palusid nad komisjonil teha erand, mis lubaks eksportida elusaid
emamesilasi Havailt, mis on teistest ühendriikide osariikidest
geograafiliselt eraldatud ja kus haiguste suhtes kehtib
teatamiskohustus.

(4) Ameerika Ühendriikide pädev asutus on
edastanud kogu vajaliku teabe, mis puudutab mesilastega seotud
loomatervishoiualast olukorda Havail, rõhutades, et Havai
territooriumile ei ole alates 1985. aastast imporditud ühtegi mesilast
ja et korrapäraselt on rakendatud vaatluskavasid mesilaste haiguste,
sealhulgas ka tarumardikate (Aethina tumida) ja liigi Tropilaelaps
lestade (Tropilaelaps spp.) avastamiseks.

(5) Võttes arvesse
Havai geograafilist asendit ja sealset tervishoiualast olukorda
mesilaste haiguste osas, tuleks eraldatud alade jaoks kehtestada kord,
mis võimaldab piirkonniti teha asjakohaseid erandeid, ja selline erand
tuleks teha Havaile, et võimaldada elus mesilas- ja kimalasemade
importi ainuüksi sellest ühendriikide osast.

(6) Komisjoni otsuse 2003/881/EÜ artiklit 1 ja lisasid tuleks vastavalt muuta.

(7) Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervise alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Komisjoni otsust 2003/881/EÜ muudetakse järgmiselt.

1) Artikkkel 1 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

1.
Liikmesriigid lubavad importida mesilasi ja kimalasi (Apis mellifera ja
Bombus spp.), nagu direktiiviga 92/65/EMÜ ette nähtud, tingimusel et
täidetakse järgmisi nõudeid:

- mesilased ja kimalased on pärit III lisa 1. osas loetletud kolmandatest riikidest või nende osadest ja

-
nendega on kaasas veterinaarsertifikaat kooskõlas I lisas sätestatud
näidisega ja nad vastavad selles näidises sätestatud garantiidele ja

- saadetise piirsuurus on 20 saatjamesilast ühe mesilasema kohta ühe mesilasemaga tarus.

2.
Liikmesriigid lubavad importida lõikes 1 nimetatud mesilasi ja kimalasi
(Apis mellifera ja Bombus spp.) kolmandast riigist ainult juhul, kui
ameerika haudemädaniku, tarumardika (Aethina tumida) ja liigi
Tropilaelaps lesta (Tropilaelaps spp.) esinemise suhtes kehtib selles
kolmandas riigis kõikjal haigustest/kahjuritest teatamise kohustus.

Erandina
võib lubada mesilasi ja kimalasi importida kolmanda riigi
geograafiliselt ja epidemioloogiliselt eraldatud osast, mis on
loetletud III lisa 2. osas. Kui sellist erandit on kohaldatud, on
mesilaste ja kimalaste import kõnealuse kolmanda riigi kõigist
ülejäänud osadest, mida ei ole III lisa 2. osas nimetatud, iseenesest
välistatud.

3. Määratud sihtkohas, kus tarusid ametlikult üle
vaadatakse, viiakse mesilasemad enne kohalikesse peredesse asustamist
üle uutesse tarudesse

4. Tarud, saatjamesilased ja mesilasemaga
päritolukohaks olevast kolmandast riigist kaasa tulnud materjal
saadetakse laborisse tarumardikate, nende munade või vastsete ja liigi
Tropilaelaps lesta tundemärkide tuvastamiseks. Pärast laborikontrolli
kogu materjal hävitatakse."

2) I lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisaga.

3) Käesoleva otsuse II lisa lisatakse uue, III lisana.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 7. veebruaril 2005.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos Kyprianou

--------------------------------------------------

[1]
EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54. Direktiivi on viimati muudetud
direktiiviga 2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.4.2004, lk 320; parandatud ELT L
226, 25.6.2004, lk 128).

[2] ELT L 328, 17.12.2003, lk 26.

--------------------------------------------------

+++++ ANNEX 1 +++++

+++++ ANNEX 2 +++++

Seda kannet ei ole veel hinnatud