NB! ESIMESED VASTUSED! Mesilaspered tuleb hiljemalt 2010. aasta 15. maiks PRIA's registreerida

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

NB! Vastused esimestele küsimustele!

Ootame allpool käsitletud teemade kohta mesinike küsimusi, palume need lisada artikli kommentaaridena. Küsimused edastame määruste ühele väljatöötajale Põllumajandusministeeriumi toidu- ja veterinaarosakonnale, vastuste saabumisel avaldame need siinsamas.

1. jaanuarist jõustunud põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määrusega nr 127 lisatakse põllumajandusloomade registris registreerimisele kuuluvate objektide hulka loomakasvatushooned ja -rajatised ning loomade pidamiseks piiritletud alad, kus tegeletakse mesindusega.

Ehitise kohta, kus tegeletakse mesindusega ja mis on registreeritud enne 2010. aasta 1. jaanuari, peab loomapidaja määruse kohaselt volitatud töötlejale kirjalikult andmed seal peetavate mesilasperede arvu kohta esitama hiljemalt 2010. aasta 1. maiks

Samuti 1. jaanuarist jõustunud põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 128 kohaselt tuleb loomapidajal esitada korra aastas teatis tema peetavate mesilaste kohta 1. mai seisuga sama aasta 15. maiks. Nimetatud teatises märgitakse mesilaste puhul muuhulgas mesilasperede arv.

Registreerimisele kuuluvaid ehitisi ja mesilasperesid registreerib põllumajandusloomade registris volitatud töötlejana Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Määruse nr 127 eelnõu seletuskirjas (pdf) selgitavad eelnõu koostajad muudatuste sisu järgmiselt:

Seni kehtinud korra kohaselt tuli põllumajandusloomade registris registreerida üksnes ehitised, kus tegeletakse mesindusega mesilaste ja mesindussaaduste turustamise eesmärgiga. Eelnõuga muudetakse korda selliselt, et kõik isikud, kes tegelevad mesindusega, seda nii oma tarbeks kui ka turustamise eesmärgil, peavad oma mesilad kui määruse mõistes ehitised registreerima põllumajandusloomade registris.

Ka väikese arvu peredega mesilate registreerimine on vajalik kahel põhjusel. Esiteks kaitsta mesinikke taimekaitsevahendite kasutamise perioodil võimalike mesilaste mürgistuste eest, teiseks on mesilastaudide (ameerika haudmemädanik, väike tarumardikas, nosematoos etc) levimise puhul mesilate asukohainfo vajalik järelevalvetegevuse koordineerimisel.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku õiged sidevahendite andmed registris võimaldavad mesilasperede kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teavet mesilate asukohast saavad maakondlikud järelevalveametnikud ja volitatud veterinaararstide vahendusel ka põllupidajad, kes tahavad kasutada oma põldudel taimekaitsevahendeid ning kellel on põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 50 "Nõuded taimekaitsevahendite kasutamisele" § 5 lõikest 7 tulenev kohustus tööde teostamisest kaks päeva ette hoiatada oma põllust kahe kilomeetri raadiusesse jäävaid mesilaste pidajaid.

Hetkel on registris mesindusega seotud ehitisi 923. Eesti Mesinike Liidu andmetel peaks Eestis mesilaid olema ligi 5000. Regulaarselt kontrollitakse järelevalveametnike poolt mesindusega turustamise eesmärgil tegutsevaid mesilaid. Teisi isikuid, kes peavad mesilasperesid oma tarbeks, kontrollitakse, kui on põhjust kahtlustada mesilastaudi levikut vastavas piirkonnas.

Kahetsusväärne on asjaolu, et kuigi määrused 127 ja 128 käsitlevad otseselt mesilastepidamist, ei ole e-õiguses määruse eelnõude (127, 128) kooskõlastajate hulka lisatud ei Eesti Mesinike Liitu ega teisi mesinike ühendusi. Seetõttu ei ole määrustega kehtestatud muudatuste üle ka määruste menetlemise käigus praktiliselt mingit arutelu tekkinud ning muudatused tulevad ilmselt enamikele mesinikele suure üllatusena.

mesindus.ee

NB! Vaata ka Pokumehe algatatud seotud foorumi teemat No Comments.

Vastused esimestele küsimustele

Toome siinkohal ära Põllumajandusministeeriumi Toidu- ja veterinaarosakonna vastused esimeste seas esitatud küsimustele. Ülejäänud küsimuste osas palus ministeerium, et EML süstematiseeriks ja koondaks need ning edastaks vastamiseks ministeeriumile. Avaldame ka need vastused saabumisel siinsamas.

1. Miks ei peetud vajalikuks kooskõlastada eelnõud Eesti Mesinike Liidu ega teiste mesinike ühendustega?

Muudatuse aluseks on Eesti Mesinike Liidu (EML) kiri 15.10.2007, kus soovitakse kõigi mesilate registreerimist.

2. Neilt ja ka PRIA lt aru pärides, ei osatud seaduse eelnõu kohta ühtki kommentaari anda.

Mesilate registreerimise nõue Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) loomade registris oli jõus juba PõM 18.21.2002 määruse nr 88 kehtima hakkamisest saadik, küll vaid turustamisega tegelevate mesilate kohta. Sisuliselt juba olemasolevat kohustust laiendati. Tegu ei ole uue kohustusega. Eelnõu valmis tihedas koostöös Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) ning PRIA vastava ala spetsialistide ja ekspertidega, aluseks EML enda soov.

3. Ka huvitab, kuidas kavatsetakse harrastusmesinikke seaduse muudatusest teavitada, et nad end registreeriks?

Teavitustööd on tehtud 2009. a sügisest. VTA peaspetsialist Arvi Raie on jaganud infot mitmetel mesinike nõupäevadel (Mesinike Liidu koosolekutel ja juhatuses alates 2009.a. veebruarist, 13.-14.01 Tartus nõustajate koolitusel, kus selgitas uusi tegevusi loomatauditõrje seaduses, põllumajandusministri määrustes 128 ja 88, sealhulgas ka mesilaste registreerimisest ja teatamisest). Eesti Põllumehes ilmus teemakohane artikkel.

Minister on teemat käsitlenud erinevatel kohtumistel mesinikega (11.09.09 Karksi- Nuia Meepäevad), vastanud EMLi ja A. Rohtla kirjadele. Infot selle kohta, kuidas registreerimine praktikas toimub, on võimalik saada PRIA koduleheküljelt http://www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Ehitiseregistreerimisekordjamunakanasidpidavateettevteteregistreerimine

Õigusaktid on kõigile kättesaadavad Elektroonilise Riigi Teataja vahendusel. Regitreerimistähtaja lähenedes antakse selle kohta kindlasti ka pressiteade.

4. Millal on kavas alustada vastava registri loomist ja kuidas selle registri andmed loodetakse koguda?

Põllumajandusloomade registri loomise aluseks oli ja on Vabariigi Valitsuse 06.06.2000 määrus nr 184. Selle alusel kogub register andmeid loomapidajate, lammaste, kitsede, veiste, hobuste, vesiviljelusettevõtete, kodulindude ja mesilaste ning nende pidamise hoonete, rajatiste ja loomade pidamiseks piiritletud alade ehk valdkonna termini mõistes ehitiste kohta.

5. Millised on võimalikud sanktsioonid neile, kes ennast ei registreeri?

Kui selgub, et kontrollitav mesila ei ole ennast PRIAs registreerinud, siis on järelevalveinspektoril õigus rakendada Loomatauditõrje seaduse § 584 kohast karistust. Õigusaktid on heauskselt mõeldud kodanikule täitmiseks.

6. Kes hakkab kontrollima ja mil moel kogu seda tegevust kavatsetakse läbi viia?

Veterinaaria ja toidu valdkonna õigusaktide rakendumist kontrollivad Eestis Veterinaar- ja Toiduameti maakondlikud järelevalveinspektorid.

7. Kui palju maksab registrisse kandmine, kas on kavas ka mingid maksud kehtestada mesilaste pidamiseks ja kas kontrollimise eest (ülevaatus, kohale tulemine ehk transport) tuleb ka tasuda?

Mesila registreerimine on tasuta. Mesila pidamise (sh veterinaarsed raviga seotud) kulud on pidaja enda kanda niipalju, kui tal neid tekib. Väikestes kogustes tootja ei pea tasuma saasteainete määramise eest, kui see võetakse järelevalve käigus. Samuti ei tasu järelevalve eest mee esmatootja. Täpsemalt on järelevalvetasude kohta võimalik lugeda veterinaarkorralduse seaduses ptk 71 § 351 ning küsida nõu VTA maakonnakeskustest.

8. Kes vastutab mesila asukoha kohta antud andmete eest, kuidas saab olema kaitstud mesiniku ja mesila privaatsus? Kellele väljastatakse registrist andmeid ja millisel alusel?

Andmete õigsuse eest vastutab nende andja ehk mesinik ise. Register ei ole avalikult nähtav- andmeid näevad vaid mesinik (oma andmed), järelevalveinspektorid, PRIA töötajad. Mesinik saab nõusoleku anda, kui ta lubab oma andmeid järelevalveinspektori vahendusel edasi anda vajadusel põllupidajale, et saaks hoiatada taimekaitsevahendite kasutamisel põllul, mille läheduses peetakse mesilasi.

9. Kas kontrollitavad ja arvele võetavad mesilad saavad endale mesilapassi? Kas tarud tähistatakse erimärgistusega?

Määruse ja loomatauditõrje seaduse poolt ei ole praegu kavas mesilaspassi rakendada. Samas võib EML passi soovi korral kasutusele võtta . Tarusid ei märgistata.

10. Mida mõeldakse "piiritletud alade" all ning defineerimise korral, millisest seadusest see tuleb?

Tegemist on EL termini „holding“, lahtikirjutusega, mida kasutatakse läbivalt valdkonna õigusaktides. Piiritletud ala ei tähenda, et ala peab olema füüsiliselt piiratud.

11. Kui tarusid peetakse ehitiseks siis §3 lg 3 p 4 soovitakse aadressi? Kuidas rändmesinduse korral registreerida ja kas iga liigutamise peale tuleb uuesti teatada?

§ 3 lg 5 on tegemist sisuliselt sama küsimusega, mis eelmine. Ehitise registreerimisel antakse number. Kas mesilagrupile või tarule?
Ehitis on valdkonnas kasutatav koondtermin loomakasvatushoone või –rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala kohta. Ehitise registrinumber antakse mesilale tervikuna, mitte igale üksikule tarule eraldi. Võib eeldada, et mesila paikneb omaniku elukohas/ aadressil, seega on vajalik täpsustada vaid geograafiline asukoht. Rändmesinduse puhul võib registreerimisel kirja panna kõik asukohad, kus mesilasi on kavas pidada. Asukoha teatamisest on otsene kasu, kuna suureneb võimalus, et põllupidaja, leides oma põllu piirkonda jäävate mesinike kontaktid, saab neid hoiatada ning mesilased on kaitstud.

12. Juhul, kui mõni pere hävib, siis tegemist on muutusega, mida tuleb 7 päeva jooksul teatada. Kui peresid tuleb juurde, siis samuti teavitada? Kusjuures kirjalikult. Kas tõesti sunnitakse mesinikke seda tegema ja kas see on tegelikult ka vajalik?

PÕM 21.12.2009 nr 128 §7 lg 8 ütleb, et mesilasperede arvust tuleb edaspidi, peale mesila registreerimist, teatada vaid korra aastas 1. mai seisuga 15.maiks. Kui mesila aadress, omaniku andmed muutuvad, siis sellest tuleb teatada 7 päeva jooksul (VVM 184 6.06.2000 nr 184 §14 lg 1). Seda infot saab PRIA kliendina esitada ka elektrooniliselt e- PRIA kaudu.

LisaSuurus
Määruse 127 seletuskiri (pdf)12.8 KB
Määruse 128 seletuskiri (pdf)22.31 KB
 

Kommentaarid

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Minu küsimused

Miks ei peetud vajalikuks kooskõlastada eelnõud Eesti Mesinike Liidu ega teiste mesinike ühendustega?
Neilt ja ka PRIA lt aru pärides, ei osatud seaduse eelnõu kohta ühtki kommentaari anda.
Ka huvitab, kuidas kavatsetakse harrasusmesinikke seaduse muudatusest teavitada, et nad end registreeriks?
Ja millal on kavas alustada vastava registri loomist ja kuidas selle registri andmed loodetakse koguda?
Millised on võimalikud sanktsioonid neile, kes ennast ei registreeri?
Kes hakkab kontrollima ja mil moel kogu seda tegevust kavatsetakse läbi viia?
Kui palju maksab registrisse kandmine, kas on kavas ka mingid maksud kehtestada mesilaste pidamiseks ja kas kontrollimise eest tuleb ka tasuda? -(ülevaatus, kohale tulemise ehk transport).
Kes vastutab mesila asukoha kohta antud andmete eest, kuidas saab olema kaitstud mesiniku ja mesila privaatsus?
Kas kontrollitavad ja arvele võetavad mesilad saavad endale mesilapassi? Kas tarud tähistatakse erimärgistusega?

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja tomm pilt

Küsimus

Mis juhtub ,kui ma ei taha oma 5 peret seal priias arvele võtta ? Kas see registreerimine on tasuline ja kui on siis palju see maksab ? Ise olen seisukohal ,et ,kui riik imeb end mulle külge ,kui puuk ja sealt veel kasumit hakkab lõikama siis on mõtekas mesindamine ültse sinna paika jätta .Teisalt aga kaartistada ka väike mesilad ( kes ainult omale toodavad)on õige ja seda põllumeeste informeerimist sellest,kui palju mesilaste pidajaid on ,et nad saaksid omi mürgitamisi teha nii ,et sünniks võimalikult vähe kahju mesinikule pean õigeks .

Jututoa moderaator

Veel küsimusi

1) Mida mõeldakse "piiritletud alade" all ning defineerimise korral, millisest seadusest see tuleb?
2) Kui tarusid peetakse ehitiseks siis §3 lg 3 p 4 soovitakse aadressi? Kuidas rändmesinduse korral registreerida ja kas iga liigutamise peale tuleb uuesti teatada?
3) § 3 lg 5 on tegemist sisuliselt sama küsimusega, mis eelmine.
4) Määruses piiritletud alad (edaspidi ehitised). Ehitise registreerimisel antakse number. Kas mesilagrupile või tarule?
5) Juhul, kui mõni pere hävib, siis tegemist on muutusega, mida tuleb 7 päeva jooksul teatada. Kui peresid tuleb juurde, siis samuti teavitada? Kusjuures kirjalikult. Kas tõesti sunnitakse mesinikke seda tegema ja kas see on tegelikult ka vajalik?
6) Kellele väljastatakse registrist andmeid ja millisel alusel? (lisan, et üks levinud arusaam on, et põllupidajad saavad vaadata, kus nende piirkonnas on mesilad ja arvestavad kemikaalide kasutamisel sellega. Samas tekib koheselt küsimus - aga kui andmete vaataja ei ole põllumees? aga kui põllumees ei ole hea inimene ja kasutab andmeid kurjasti?)

ka mina küsin!

1. kui teen 15.06.endale mesila, siis millal ma pean ta registeerima?
2. rändmesinduse puhul- kas ma pean teadma mai
kuus ,kuhu oma mesilased juuli lõpus viin ja kas viin?
3.mesiniku töös on palju kiireid otsuseid ja otsuste muutmisi--kas hakatakse kohe karistama kui § lubab?
4. tänan tähelepanu eest! meelis

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

Tahaks kaa küsida.

Toonitatakse et kõik tuleb kirja panna haiguste tõkestamiseks ja mesinike huvides.
1. Mis siis kui mu mesila on keset metsa, kus ei ole kahurilasu kaugusel haritavat maad ega teisi mesilaid?
2. Kui on vaja registreerida mesindushoone kus magusat oma tarbeks vurritatakse, kas järgmiseks on plaanis moosijärelvalve? Mahla pressimine, kurkide soolamine, seente sissetegemine ja seakartulite keetmine?
3. Kui ma vurritan magusat elumaja köögis, kas ma pean oma elumaja põllumajandusloomade registris arvele võtma?
4. Kuidas haakub Ehitusseadusega kolmest plasttarust koosneva mesila defineerimine hoonena?
5 Kas on plaanis muuta kohustuslikuks transponderid kõikidele lennumesilastele?
6. Kas tarudele on plaanis muuta kohustuslikuks majaraamatud?
7. Kas emakasvatuses on plaanis kehtestada voorusevöö nõue mesilasemadele et iga sugumürsust täkku täis krants löögile ei saaks?
8. Kas oleks võimalik luua mesilase psühholoogi koht? Sügisel vaja leski nõustada kui nad tarust välja visatakse ja nii mõnigi mesilasema on mustas masenduses- katsu sa muneda päevas üle oma kaalu. Kogu aeg tarus, ei mingit väljas käimist, kohe on terve sülem kukil. Ei mingit privaatsust!
9. Mida arvate veneaegsest ütlemisest et eestlased täitsid preisi täpsusega idiootlikke Moskva korraldusi?
10. Mida arvate pisiettevõtluse tapmisest?
http://www.mesindus.eu/artikkel/nii-nad-tapsidki-pisiettev%C3%B5tluse

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Minu küsimused

1. Kas ja milliseid mesindust reguleerivaid õigusakte kavandate lähiajal lisaks muuta või välja töötada?

2. Kas minu 1. küsimuses nimetatud aktide eelnõusid oleks edaspidi võimalik aegsasti enne vastuvõtmist saata kooskõlastamiseks Eestis tegutsevatele mesinikke koondavatele MTÜ-dele, sh Eesti Mesinike Liit?

3. Kas ja kuidas kavandate muuta põlluharijale kohustuslikuks enne taimekaitsetööde läbiviimist töödeldava ala mõjupiirkonnas paiknevate põllumajandusloomade registrisse kantud mesilasperede väljaselgitamise?

Kui kõlbab küsida

Miks on vaja teatada mesila täpset suurust?Miks ei piisa suurusjärgust(1-10 jne.)?Mis ajaks prognoositakse seaduse muutmise seadust ja seaduse muutmise seaduse muutmise seadust?

aitäh rebaseonu.sain suutäie

aitäh rebaseonu.sain suutäie naerda,tuju läks kohe paremaks.teen ettepaneku aretada selline mesilane kes kontrollile ära teeks nn.eesti kohalik kamikadze.

1. Aga kuidas lugeda nn.

1. Aga kuidas lugeda nn. poolikuid peresid? (ammpered, idupered)? Kui ühes pakus on kaks peret?

2. Juba praegu on küllalt neid, kes armastavad käia VÕÕRASTEST mesitarudest mett võtmas. Seni said nad ainult lähikonnas tegutseda, sest oli vaja teada mesila täpset asukohta, kas mesilasi ikka (veel) on, jne. See suurendas vahelejäämise-äratundmise-.. ohtu. Kuidas on andmed kaitstud selliste "huviliste" eest? Neil nüüd lihtne kaugemal gastrolöriks käia.

3. Perede arvu kui muutuva suuruse ja asukoha kui muutuva suuruse kohta juba küsiti. Ühinen küsijatega.

mesindus

Kas antud seadus annab tööd ainult kontrollijatele, või on seal ka mesinikul midagi loota? Registris olevad loomad saavad tavaliselt mingit toetust,mesiniku täiendõpet, haiguste törje, tõuarendus j.n.e..

Ettepanek

Teen ettepaneku viia seadusleloomel(antud juhul EV Põllumajandusminteeriumil) kõnealuse määruse raames sisse täiendav seadusemuudatus või seadusemuudatuse lisa, mis välistaks omatarbeks mesindusega tegelevatel hobimesinikel kohustuslikus korras registreerimise PRIAS, kui puudulikult argumenteeritu ja kehtivas seadusandluses juba sedusloome poolt piisavalt reguleeritu.
Kui seadusloome ei reageeri hiljemelt 01.05.2010 kõnealustele kitsaskohtadele nii määruses endas, kui üldsuse arvamusele , teen ettepaneku algatada seadusemuudatuse muutmise eelnõu mesinike endi poolt, milleks on vajalik mesinike ühispöördumine sedausloome poole.
Küsimused:
1. Milline kehtiv seadusandlus määratleb mesitaru (kaasaegne mobiilne penoplastist korpustatu sealhulgas), kui ehitist, hoonet või rajatist?
Alljärgnevalt väljavõte kehtivast EV Ehitusseadusest, mis määratleb üheselt nii ehitise, hoone, kui rajatise mõiste.
"Ehitis on aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja rajatisteks"
Väide: Mesitaru ei klassifitseeru oma olemuselt ei ehitiseke, hooneks , ega rajatiseks.
2. Millisele seadusandlusele tuginedes saab/võib samastada "loomade pidamiseks piiritletud ala" , kui ehitist mesitarudega või nende paiknemispiirkonnaga, kui mesitaru ei klassifitseeru ei ehitise, hoone ega rajatise alla ?
Väide: Mesitaru ei saa klassifitseerida eelmainitud seadusele tuginedes "loomade pidamiseks piiritletud alana", kui ehitist.
3. Kuidas mõista "loomade pidamiseks piiritletud ala" mesilaste puhul taru alusmaaga, kui tegelik pidamiseks piirnev ala johtub meilaste tegelikust lennuulatusest?
Väide: Mesilate pidamisel piiritletud ala ei piirdu tarualause maaga vaid selleks on mesilate lennuulatus, mis ei ole piiritletav !
4. Isegi, kui eelmanitud küsimused 2 ja 3 välja
jätta. ning neis sisalduv vasturääkivus, kuidas mõista "loomade pidamiseks piiritletud ala" rändmesinduse korral, kus mesinik teisaldab oma taru kasvõi iga nädal uuele korjemaale?
Väide: Ei olegi mõistetav ega reguleeritav.
5. Kui mesinik ei oma ehitist, hoonet ega rajatist , samuti "loomade pidamiseks piiritletud ala" , siis millisele argumendile tuginedes saab seduseloome nõuda hobimesinikul tema taru registreerimist?
Väljavõte Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määrusest nr 127:
Paragrahvi 1 punkti 7 kohaselt registreerimisele kuuluv ehitis, mis ei kuulunud registreerimisele enne 2010. aasta 1. jaanuari, peab olema registreeritud hiljemalt 2010. aasta 1. maiks.
Ehitise kohta, kus tegeletakse mesindusega ja mis on registreeritud enne 2010. aasta 1. jaanuari, esitab loomapidaja volitatud töötlejale kirjalikult andmed seal peetavate mesilasperede arvu kohta hiljemalt 2010. aasta 1. maiks.
Väide: Kõnealust seadusemuudatust võib omatarbeks mesindava hobimesiniku suhtes rakendada paremal juhul, kui soovituslikku ja rangelt vabatahlikku.
Tänan.

Põllumajandusloom

Määruse järgi on mesilane põllumajandusloom ? Minuteada on mesilased miljoneid aastaid metsas elanud !

Mesindushuviline

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

küsimuste ja vastuste õhtud

Tänaseks on kahel hilisõhtul käinud seadusepügalaid selgitamas ja mesinike küsimustele vastamas hr. Arvi Raie EML juhatuse liige, veterinaar ja toiduameti VTA peaspetsialist. Kel huvi, mida räägiti saab neid vestlusi lugeda jutuoa arhiividest:
http://mesindus.ee/jututoad/tuba/1551
http://mesindus.ee/jututoad/tuba/1552

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

unustasin

Unustasin lisada, et Hr.Arvi Raie alias on Apis

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Ando pilt

????

http://mesindus.ee/jututoad/tuba/1551
http://mesindus.ee/jututoad/tuba/1552
Poku soovitus.
Heameelega käiks ka vaatamas mida räägitakse aga tundub,et kõigil pole sinna juurdepääsu Smile

ei pääse ligi jah

registreerimisega miski kamm ei lase

mina sain registreeritud

mina sain registreeritud just..

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

noor, jututubade arhiivile

noor, jututubade arhiivile http://mesindus.ee/jututoad/tuba on juurdepääs kõigil registreeritud kasutajatel (eeldusel muidugi, et leht maas ei ole).

Kui sa oled sisse loginud aadressilt www.mesindus.ee, siis proovi http://www.mesindus.ee/jututoad/tuba/1551 ja http://www.mesindus.ee/jututoad/tuba/1552.

Tormi

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja tomm pilt

Juba mõnda aega

Juba mõnda aega on mesindus .ee lehekülje avamisel ja ka sellel liikudes teemade vahel mingi jama .Lehekülg või siis teema ei avane

Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Apache/2.2.13/DataZone SP 2.0 (Unix) mod_zfpm/0.2 Server at www.mesindus.ee Port 80

Ei tahaks uskuda ,et asi minu arvutis on .

Huvitav mis selle serveriga

Huvitav mis selle serveriga ikkagi on?

Palju vahtu ei millestki

Palju vahtu ja ümmargust juttu, aga ei midagi konkreetset....tüüpiline eestlaslik poliitika, ei muud, et võtame mingi ebamäärase määruse vastu ja eks siis vaatame, mis edasi saama hakkab, kui hakkab! Kui muu maailm mõtleb ja mõistatab, mis põhjusel mesimummid maakera üha jõulisemalt hüljata üritavad ja kõiksugu valemitega uusi entusiaste ja huvilisi mesindusse püütakse kaasata, siis meil käib kõik nagu tavapäraselt loogikale vaastupidises suunas, et kõiksugu registrite, määruste ja aruandlustega koormates olemasolevadki tegelased valdkonnast eemale peletada, uutest huvilistest rääkimata. Vast oleks ka meie akadeemilisemal koolkonnal aeg hakata aru saama, et looduses ja meieümber on paljut, mis ei vaja pidevat reguleerimist, keelde ega käske vaid kus head tavad ise on seaduseks.
http://www.postimees.ee/?id=214539

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Ando pilt

Tänud!

Suur tänu,nüüd pääsesin ligi sellele. Smile

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Pealkiri vigane

Mina loen küll seadusest välja, et mesilased tuleb registreerida 1. mai seisuga sama aasta 15. maiks, mitte aga 1. maiks nagu pealkirjas väidet Wink

lugemisoskuse test pokule

« (12) Paragrahvi 1 punkti 7 kohaselt registreerimisele kuuluv ehitis, mis ei kuulunud registreerimisele enne 2010. aasta 1. jaanuari, peab olema registreeritud hiljemalt 2010. aasta 1. maiks.

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

loe hoolega nimetu

Pealkirjas mainitud mesilaste reg. kuupäev ei ole 1.mai !
1. maiks on tarvis registreerida ehitised, mesilasperesid puudutav jutt on paragrahv 128 kohta, kus nõue on mesilasperede registreemimisest 15.maiks 1. mai seisuga.
Tahad veel vaielda? Mina ei viitsi aga, kui aru ei saanud siis võin sulle veel üle selgitada.
*haigutab avalikult*

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

priia

Mina liigun sellest teemast natuke kõrvale kuid see pöimub selle teemaga.
Minu küsimused on sellised. Kui mina olen hobi mesinik, Ja mina võin kasvatada 15 peret ilma et mull tuleks toidu ametiga probleeme. on küsimus järgmine.
Millised pered tuleb registeerida(põhi pered, 3 raamilised, 5 raamilised abi pered ja või kaa ema paarumis pered) . Mis talve tulekul ligviteeritakse. Abi pered tehakse ainult emade üle talve pidamiseks, või siis selleks et sealt täiendada vällja läinud perede asemel. Seega peab koralik mesinik veerandi oma pöhi perede kogusest abi peresid. Et oleks võimalik perede arvu taastada. Paarumis peredega on nii koralik peremees aga kasvatab paarumis peresid pool pöhi perede kogusest. et oleks võimalik iga2 aasta järel kõik emad vahetada. kuidas siis nendega on kas need kaa kirja ja sügisel võtad maha kuna ligvideerid.Seega nääks mina assja nii et registeerima peaks põhi pered kuna neilt saab saaki. Pöhi pere tefineeriks 6 haudme raamiga söötmiseajal sügisel Ja kevadel Alates 6 audmeraamist. Selline pere toob juba suvel saaki ,seega pöhi pere.
2 küsimus kuidas kavatsetakse neid peresid priiase kirja panna, mis lendas mesiniku kääst ära ja tegi pesa puuõõnde või voodri laua taha või mujale sarnasesse kohta. Need on ju eesti mesindusele ohuks. kuna neid ei ravita. Ja kui seal mõni paha aigus levib pole seda teada, ja pole ka teadmatuse töttu vöimalik ravida ega ligviteerida.
kaardistamise kohapealt arvan et võiks olla nii. internetis annad kordinaadiks lähima küla kus mesilased asuvad. ja sealt tuleb lahti mesinike telefoni numbrid. Kui talunik tahab mürgitada lähi piiris elistab mesinikule ja konsulteerivad kas sellel pöllul on peresid. Seega ei ole kõigil võimalik täpset asukohta netist leida sest mesitarud võivad 1 km raadjuses sellest külast olla. Sellega oleks väike kontinkent kes teavad perede täpset asukohta. Ja on ka välistatud et tartu varas tuleks saaremaale mesilasi varastama või mett.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

veel kord...

...sellest juba niigi leierdatud teemast.
teemasega täielikult nõus,seda regamist pole kellelegi vaja,sest mesitarude arvele võtmist saab ka teisiti teha,niigi iga vald teab kellel ja kus need tarud asuvad,siin on mingi konks mis selgub hiljem kui see määrus on mesinikele peale surutud.need jutud haigustest ja muust on jama,iga mesinik hooldab ja ravib niigi hästi oma linnukesi kui mett tahab saada
olemasolevale määrusele järgnevad uued,mis on eelmisest palju tõhusamad-meid tahetakse vaikselt,tasa ja targu sellega uinutada.

register

Mina registreerin igatahes järgmine suvi need mesilasemasaatepuurid ka ära kui ema ostan, siis on kindel, et ametnikud kallale ei tule.....
Kulla mesinikud, miks muretsete registreerimise pärast, saatke pikalt ja kui kõik seda koos teeme, mis siis juhtub. Mitte midagi ei juhtu! Seadus pole veel õieti lahti arutatud, aga juba ullikesed jooksevad ennast registreerima. Kas meile vabadele eestlastele tuleb samasugune mökude mentaliteet nagu soomlastel on, kes on ju täielik lambakari.
Kas mesinikud ise ei saa otsustada ja olla kindlad endas ning vajadusel hakata vastu. Aga siit foorumistki on näha, et juba minnakse registreerima. Mina ei registreeri ja kaotan üldse juriidilise tegevuse. Mett saab müüa ka ilma mesinike liiduta ja ametniketa. See kontrolli värk on ilmselgelt ülemõistuse.

Lõpuks ometi...

....üks õige ja asjalik seisukoht nimetult!
Lugupidamine !Smile

Selle jutu järgi mõtet edasi

Selle jutu järgi mõtet edasi arendades, saadaks üldse siinses riigis ametkonnad laiali, pole meile politseid tarvis ega piirivalvet, milleks valla ja linnavalitsused ning muid ametniukke ANARHIA see on edasi viiv jõud, pole seadusi ega määrusi siis on tore meil elada keegi ei tule meid segama. Kuulge!! olgem normaalsed, proovige välja tulla om piiratud mõtlemisest ja HIRMUDEST.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja tomm pilt

registreerimisele kuuluv ehitis

Paragrahvi peast ei tea aga mesitaru ei kuulu registreerimisele kuuluva ehitise alla sest sellel puudub kohtkindel vundament ,seega on ta ajutine ehitis .Kui ta aga on vahepeal kuulutatud registreerimiskõlbulikuks ehitiseks siis tuleks tarudele valada vundamendid ,tellida maamõõtja ja kaartistada maatokumendid ja muu jama katastris uuesti nii nagu seda tehakse ,kui majaomanik ehitab kaevu. St. ka ,et ehitusplatsidel olevad teisaltatavad väli WC-d tuleks registrisse arvele võtta . Seadused on sassis ja vastuolulised nii ,et ootan kuni juristid asju selgitavad.

hirmud

Meil ei ole vaja tulla välja hirmudest, sest neid pole olnudki.
Julgus on hoopis vastu hakata lauslollusele, mis meid on valitsema hakanud tänu sellistele, kes alluvad automaatselt kõigele. Hoopis teid valdab hirm ja piiradud mõtlemine kui täidate ettekirjutisi ise endale aru andmata, kas need ka eluterved on. Vastupidiselt hirmule on minul vähemalt julgus lõpetada vähemalt omalt poolt lauslollusele allumine.

Pronksmedal (100p.)

Register.

Hommik.
Olen lugenud pidevalt kommentaare,Kui midagi kordan ärge pidage seda targutamiseks.
Minu mõtted.
Mida annab meile register?kellel seda vaja?millisteks eesmärkideks see luuakse?Kes seda kasutavad?Kui avatud juurdepääsud?
Loomulikult peab olema andmepaasile juurdepääsud suletud.Nendele pääsevad juurde ainult seda vajavad ametnikud.Kui ma tahan kolida oma mesila teise piirkonda ,näiteks teise maakonda siis mul on vajalik teada kus asuvad teised mesilad.Loomulikult ei ole jälle sealsed mesinikud rahul kui ma tulen oma murjamite ja haigustega sinna.Arvan ,kui mul on korralikult hoolitsetud mesila,registreeritud ,see tähendab kontrollitud ,põhinõuetele ja ka mittekirjutatud seadustele vastav siis ei saa olla kellelgi vastuväiteid.
Meie seisukohast:mürgitamine.Kas on põllumeestele või kes iganes kasutab mürkkemmikaale on tehtud kohustuslikult registreerida oma toimetused .Sellega seonduvalt saab ta andmed vastavalt ametnikult ja on kohustatud teatama vastavalt seadusele mesilasse.Kuna meiega tegeletakse siis tuleb ka vastavalt maksta et sinuga seonduvad toimingud saaks tasutud.Minu arust ei ole vahet kas 1 pere või sada peret,mürki kardavad ühte moodi.
Millised eesmärgid veel.
Haigused.
Mina isiklikult olen huvitatud teada kus piirkonnas asuvad teised mesinikud et oleks võimalik oma mesilat vastavalt paigutada et loodetavalt saak oleks parim.
Tõupuhtus .samuti väga tähtis teada ,et otsustada oma emakasvatust ja mis iganes muud.Näiteks miks mitte pakkuda oma kõrvalmesinikule oma abi kui ta ise ei hooli ja ei pea vajalikuks sellega tegeleda.
Igasugused eelistatud rassid langevad kindlasti ära sellepärast puht looduslikult ei ole see võimalik.Kui eestis on aretajaid siis olgu.Kui me kasutame nende teenuseid ja sellest on abi küll siis kugunebki välja midagi.
Maksud,mida me kõi hirmsasti kardame.Kui maksud ületavad meile tehtavad kulutused,eks siis tegeleme sellega kas ühiselt(rusikas olevat jõud)või siis igaüks omaette porisedes ja nuttes.
Teiste andmebaasid:
olen huvitatud põllumeeste andmebaasidest kus on kirjas põllud,seal kasvatatav kultuur.
Metsade andmebaasid kus on näha metsade olukord ,Suur mets võsa ,raiesmik ,lageraie, millal on teostatud tööd mis liigilised jne.
Silver

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Nojah, Poku on ju teada norija

Nojah, Poku on ju teada norija Smile

Muutsin pealkirjas kuupäeva ära. Mesilad tuleb ikka 1. maiks registreerida.

Pronksmedal (100p.)

register

Veel.
Esialgu mind ei huvitagi kuidas seda mesilat nimetatakse kas ehitiseks või rajatiseks,mis vahet sellel on.
eesmärk oleks paika saada mesilate asukohad,mesile suurus näiteks 1-5peret,5-10peret jne. Keda se kotib kas sul tuli 1sülem kas sul on 10 sülemit ,kas sul on iduperesid mis iganes.Iga aasta maikuu annab teada sinu tegeliku olukorra algavaks mesindushooajaks.
Kui sa oma peresid ei registreeri siis sulle ei tea keegi teatada .Veelkord keda see kotib kas teatasid või ei .Kui tulevikus hakkavad teised mesinikud Sind mõjutama sinu halvasti hooldatud mesila üle,kui sa ei ravi ja oled ise haiguste tsentriks,kül siis võetakse kasutusele meetmed (saad lihtsalt korralikult peksa või mis iganes)
Silver

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

küsimus selline...

silver7,sinu jutt on üldiselt loogiline ja arusaadav aga mul selline küsimus.
põllumehed-mesinikud,teavitavad esimesed teistele põllukultuuride pritsimisest,väga hea-aga kui mul ei ole lähikonnas ühtegi põllumeest ega põldu vaid ümberringi aiad ja suvilad kus pritsitakse õunapuid ja teisi kultuure isegi õues muru,kuidas siin töötab teavitus või mingi kontroll?
mitte kõik ei tegele rändmesindusega,kui palju on mesinikke kes tegelevad just sellistes tingimustes nagu eelpool mainisin.

isiklikult minul ei ole lähikonnas ühtegi mesilat,mesinikku ega põllumehi-ümberringi aiad ja mets.
olen hobimesinik,tarusid alla 10-ne,haiguste eest ravin korralikult ja kannan hoolt ,milleks mulle see registreerimine?

selliseid väikseid harrastusmesinikke on eesti täis tikitud ja pole meil vaja mingit registreerimist-arvan,et see ei ole ainult minu arvamus.

Absoluutselt....

...just see ongi hetkel asja mõte nagu tamm ütleb. Krt, keegi ei üritagi väita ju, et registrit, kui sellist olla ei võiks, liiati mesinike tarbeks, kes sellega elatist või lisasissetulekut teenivad. Saame ju aru nii Silveri , kui teiste registripooldajate mõttekäigust, samas tuhandete tamme´sarnaste (mu enda kaasaarvatud)
hobimesinike "sita" ajab just keema hetkel üritatav kõigi "ühe mütsiga löömine", mis ei haagi paljus loogilise mõtlemisega. Kui kellegijaoks on kõiksugu totrustele mitteallumine anarhia, siis andeks, aga see on pigem marjonetlik mõtlemine oma vaba identiteedi eest mitteseisjalt, kui iseseisvalt mõtlevalt indiviidilt, kes seaduseloome silmis "kahjuks küll" ise oma asjad otsustab, teeb ja määrab, mitte ei luba iga jumala lüli oma tegevuse ahelas lõpuni kellelgi teisel määrata, suunata ega otsustada. Siinsed read ja väitlused
pole üleskutse mitteregamisele kellegi vaimusünnitisest tekitatud registris ja kel soov seda teha, andku minna... vaid mõtteterad teemast, kus EI SAA kõike ja kõiki ühe rehaga kammida. Konsulteerides teemat puht huvist paari juristiga, soovitati hobimesindust puudutavat antud määruses lihtsalt huumoriga võtta!

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

väikemesinikest

Tubli Tamm, kui Sa oma mesilat korralikult hooldad ja ei lase haigustel võimu võtta. Tõenäoliselt on meil tuhandeid sarnase mõtteviisiga mesinikke. Kahjuks olen aga näinud ka vastupidist suhtumist, mesilaspered paljunevad kontrollimatult, ravi tehakse siis kui meelde tuleb, inventar on räpane jne. jne.
Need nn. mesinikud ei kasuta kindlasti ka mesindus.ee-s pakutavaid infovõimalusi, pole ühegi mesinike ühenduse liikmed ja loomulikult ei tea midagi ka mesila registreerimisest. Ja ei tahagi teada! Vaat mis nendega teha?
Muuseas selliseid tegelasi on...
Ja häirivalt palju!

häirivad tegelased

Kas seaduse tegijad on tõesti nii rumalad, et arvavad saavat sellised nurgatagused räpamesinikud registritega sõnakuulelikeks. Sellised tegelased olid, on ja jäävadki olema.
Neid ei koti registreerimine ja muu kontrollimajandus. Kui tulebki kontroll, no mis ta teeb- mittemidagi ei saa teha. Selline räpamesinik ütleb ametnikule, et kui ei meeldi viigu pered minema või pangu tuli otsa. Tal ju savi nii või naa.
Kannatajateks jäävad siiski korrektselt mesindavad mesinikud.
Asi hakkab haisema sinnapoole, et eml on vaja kuidagi kätte saada 10 kr peremaks, mis küll vabatahtlik on siiani...
Esialgu kui ei maksa, siis järgneb must nimekiri (häbipost) neist, kes ei allu maksule jne. See ju märkimisväärne summa lisatuludesse ise midagi tegemata arvestades, et peresid on meil ca. 30000. Seega 300 000 kr niikui naksti käes. Kõigel lisaks seda summat ei ole püsivaks fikseeritud, mis tähendab selle võimalikku kasvu tulevikus.
Samas ei ole meie mesinikel mingeid mesilaspere kohaseid toetusi. Mida pakub selline organisatsioon vastutasuks, et registreeruda ja makse maksta. Ega ometi tasuta Mesinike ajaleheke või tasuta sissepääsud õppepäevadele kus tehase ikka samasugust ajupesu.
See on üks arusaam paljudest.

Metsamesilased

Metsatalu mul inimestest eemal. Mesilastel pole põllumajandusega mingit kokkupuudet. Põllumajandushooned registris kuuluvad ikka põllumaa jne. maade juurde. Minu mesilased lendavad ainult metsamaadel.
Arvan,et minu mesilaste kohta sobiks kõige paremini regionaalministri määrus "Mesilaste paiksusnõude kohta" Kõik talud on inimtühjad kõik inimesed linnadesse rännanud. Kardan,et mõned tarkpead hakkavad metsamesilasi ka linnamajde katustel pidama. Linnamesilasi katustel peaks hakkama reg. tõenäoliselt linnavalitsused või siiski põllumajandus minister. Tööd ametnikel jätkub.

GMO

Siin käib tobe registreerimise jutt juba mõnda aega.
Samaaegselt hävib kogu maailmas hulganisti mesilasperesid, mis ähvardab kogu ökosüsteemi. Milleks kulutada aega ja ajada mõtetut loba teema ümber kui asjad on palju tõsisemad. Tuleks keskenduda olulisematele probleemidele.

http://www.youtube.com/watch?v=1VSrV44lQXc

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Paljude kahtluste kinnituseks

Selles vastuses on väga selgelt ära öeldud kellele see register kasulik on ja kellele mitte. Paljud on siin püüdnud kiita, et siis on nii hea, et saab kuskilt registrist andmeid jne. bla, bla, bla. Soovtan seda vastust uuesti lugeda, mõtelda ja siis uuesti lugeda ja veelkord mõtelda.Ehk jõuab kohale, et mesinik heal juhul näeb vaid enda andmeid. Kui oma andmeid oled nõus avalikustama... sellega kaasneb, et keegi tegelikult ei vastuta siis nende andmete eest, sest mesinik andis ise loa neid andmeid jagada ja avalikustada!
Otisge teri sõkalde seast, ehk aitab selgusele jõuda, kas minna registreerima või mitte. Sellisel kujul on see seadus ametnikele, mitte mesinikele.

8. Kes vastutab mesila asukoha kohta antud andmete eest, kuidas saab olema kaitstud mesiniku ja mesila privaatsus? Kellele väljastatakse registrist andmeid ja millisel alusel?

Andmete õigsuse eest vastutab nende andja ehk mesinik ise. Register ei ole avalikult nähtav- andmeid näevad vaid mesinik (oma andmed), järelevalveinspektorid, PRIA töötajad. Mesinik saab nõusoleku anda, kui ta lubab oma andmeid järelevalveinspektori vahendusel edasi anda vajadusel põllupidajale, et saaks hoiatada taimekaitsevahendite kasutamisel põllul, mille läheduses peetakse mesilasi.

Me võime siin filosofeerida

Aga tulebki välja nagu igas valdkonnas, et ametnikul on täna ''vasak jalg enne voodist välja tulnud'' ja ülimalt s**t tuju kõikide asjaolude kokkulangemisel. Kirjeldama siinjuures seda tuju pole mõtet hakata, kõik on omas elus ilmselt kogenud-näinud, tunda saanud vähemalt kordki võimulolija ''piss pähe'' seisundit ja seda, mis sellisele ''juppjumalale'' kõik lubatud on ...
Nüüd siis johtuvalt asjaolude kokkulangevuse säädusest võtab ta (ametnik) lahti registri ja teeb ''otsuse'' minna neid või teisi registreerituid ja ausaid mesilasepidajaid või loomapidajaid, või siis hoopis jahimehi ... ükskõik millise tegelase nime ja ameti/hobi siia kirjutada veel võiks või saaks/tahaks... kontrollima ja oma võimu näitama § kaasas ja peas.
Juriidiliselt on kõik ju korrektne, eks ole...
Kuid kui palju oleme näinud-kuulnud-lugenud-kogenud, mida tähendab, kui sellisele juppjumalast ametnikule kehva tuju pärast midagi ei meeldi ...
Meessoost jupikestega on asi konkreetsem, kuid kui tegu on naisterahvaga, siis hoidke piip ja prillid, ütleb teadjam rahvas. Igas seltskonnas, ka ametnike seltskonnas on juhtumisi ju ka neid, kes inimlikkust pole minetanud, kuid neid on küll vähemus (kuid tore on, et ikkagi on).
Niisiis tuleb see ametnik ja algab tants ja trall, küll pole see asi meeltmööda, küll pole teine, küll on mesilased kurjad ja tarud pole standartsed ja vurriruum pole äurustandardis ja oi-oi-oi maksud on ju ka mõne kuu või nädala eest maksmata ...
Järgnevad sanktsioonid, keelud, trahvid, igasugu ettekirjutused ja muu jurr - aga juriidiliselt on kõik korrektne.
Äriringkond aga peab peenikest naeru ja veab näiteks Ungari ja Poola kaudu sisse Hiina või muu maa odavmett ja möllib ning korjab raha. Ja makse see äriringkond ei maksa, sest äri on registreeritud kuskil maksuvabas riigis ja kasum voolab samuti riigit välja. Äriringkonda kaitseb süsteem JOKK, mis on ringkäenduslik.

Kas tasub teemaga jätkata olles ja jäädes siinses riigis lojaalseks kodanikuks, kes liigub vapralt ''kindlustatud'' vanaduspõlve poole Wink

Ükskõik, millisel moel ka püüad teemat arendada - jõuad alati vilusoofina välja poliitikasse ja lüpsiplatsile ning orjaturule, kus sul on näiliselt ''kõiksugu õigused'', kuid ennekõike on sul, kui lihtsal tööinimesel kohustused ja vastutus. Ja õiguseid ei saa saa isegi rahaga taastatud, elulisi näiteid pole siia tuua ilmselt vaja, need ju kõik meil silme eest läbi käinud ja kuuldud nähtud. Ja mis puudutab õiglust, siis siinsamas ühe teema all on sellest õiglusest ka juttu, kus on viited temaatikale ''Eesti uus kord'' ja teatud sündmuste valgus, mis tekitati kunstlikult, et sisse suruda säädusepakett, mis välistaks meelsuse või selle avaldused ...

Nii kaugele jõudsin, kui üritasin mõelda ja analüüsida, kelle jaoks on vajalik igasugune register ja totaalne kontroll iga inimese iga liigutuse koha pealt.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja tomm pilt

Registrist

Sellest registrist võib sündida rohkem kahju ,kui kasu ! Tunnen siin lähiümbruses kahte üle 70 a vanust hobimesiniku kes on mesilasi pidanud juba üle 40 aasta ,ühel 8 peret teisel 6 peret .Rääkisin neile sellest kohustusest registreerida mummid PRIA s ja sain selge vastuse ,ei . Siis selgitasin ,et veterinaar tuleb kontrollima ja isegi trahvi võib saada ,kui seda nõuet ei täida ja sain vastuseks ,et siis hävitan mesilased hoopis ära. See teeks juba -14 peret ,kas EML tõesti tahab seda ,et vanemad inimesed kellel ei ole internetti ja elavad äärealadel hakkaksid omi mesilaid hävitama ? See ei ole ju enam hobi ,kui kohustuslikus korras tuleb iga aasta pabereid täita ja kuhugi saata . Saan aru ,et paber on see mis siin riigis maksab aga paberite täitmist inimesed kardavad ja pigem loobuvad ettevõtmistest . Ise ma ka ei kiirusta neid papreid täitma ,kuna keegi ei ole seletanud mis täpselt nende andmetega tehakse ,kellele on need andmed veel kättesaadavad jne.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

see jutt on

see jutt on sula tõsi,mis tomm kirjutas-täpselt niisugused andmed on ka minul-rääkinud sel teemal paljude vanade mesinikega ja vastus on et lõpetavad tegevuse aga registreerima ei lähe.

tekib küsimus,et kellele see kasulik on?
vastus-ei kellelegi.
jätke siis palun need vanad rahule,kes toodavad mett oma tarbeks tervise parandamise eesmärgil.
need inimesed on oma pika elu jooksul nii mõndagi näinud ja nad on ära hirmutatud,mis on ka arusaadav.

sundkorras hobimesindust ei saa eksisteerida!

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

see jutt on

see jutt on sula tõsi,mis tomm kirjutas-täpselt niisugused andmed on ka minul-rääkinud sel teemal paljude vanade mesinikega ja vastus on et lõpetavad tegevuse aga registreerima ei lähe.

tekib küsimus,et kellele see kasulik on?
vastus-ei kellelegi.
jätke siis palun need vanad rahule,kes toodavad mett oma tarbeks tervise parandamise eesmärgil.
need inimesed on oma pika elu jooksul nii mõndagi näinud ja nad on ära hirmutatud,mis on ka arusaadav.

sundkorras hobimesindust ei saa eksisteerida!

Lugege veelkord kirjutist filosofeerimisest

Kelle on kasulik, see ju seal kirjas - ilusti ja must-valgelt Smile

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

igameheõigus

selleks ei peagi olema 70- aastane. 5000 hobimesiniku hulgas on minu arvates ka väga palju minutaolisi, kellel on põhitöö ja nurga taga mõni taru niisama lustiks. ma ei taha ei toetusi ,abisid, turustust, registreerimist ega ka ka muid vägisi pähe surutud suuri hüvesid. tahan vaid oma mõne taruga rahus elada. isegi kalanduses, kus kõik kõvasti reguleeritud, on igameheõigus võtta lihtkäsiõng ja sellega vabal veel aega veeta.

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Õige jutt, ainult üldise

Õige jutt, ainult üldise meelepaha taustal on seadus ikka jõus ja see mida me arvame, ei lähe kellelegi korda! Kõige rumalam on aga see, et mesinikud materdavad siin teineteist aga tegelik vaenlane irvitab ikka edasi.

Õigust räägid

See ongi tegelikkus, kus meie käest keegi ei küsi, muudkui aga tehakse ja surutakse sisse ja peale ja siis peenikese naeru saatel öeldakse fraas: ''...aga te ise ju tahtsite - just teie tungival nõudmisel, kulla rahvas me selle või tolle just tegimegi ... ''
Ehk teisisõnu tekitatakse ikka ja jälle olukord ''probleem-reaktsioon-lahendus'' - ja ''loomad farmis'' ei saa nagu millestki enam aru ja muudkui aga trambivad ja tambivad ...

senikaua, kui rahvas ja kogukonnad on ''rikastatud'' kadeduse, kiivuse ja neile ettesöödetud konfliktsusega ametis ja see konflikt on seadustega piiratud ja ka õigustatud samal ajal, pole neil mingisugust ülevaadet asjade tegelikust käigust - las madistavad ja tapatavad üksühte - las valavad verd, las madistavad ... MEIE (puhastverd eliit) elame ju hästi

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Meehaldjas pilt

ainult teoreetiliselt

Selle seadusega pole nüüd enam midagi teha, aga kuidas teie arvates TEOORIAS see "meie käest küsimine" välja peaks nägema? Pole ju võimalik iga mesiniku huve arvestada. Ja kui valitaks näiteks mingi esindav kogu, siis oleks kokkuvõttes ikka pahasti(kuigi ehk võib-olla paremini, kui hetkel on), sest kogu liikmed hääletavad samuti oma äranägemise järgi.
Võrdluse võib ju tuua a´la riigikogu vms. 99.9% üldist elu normeerivaid seadusi võetakse ju vastu nii, et "meie käest" ei küsita.
Võiks natukene nüüd aretada, kuida oleks pidanud tegema! Oleks ehk tulevikus kasu?

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

praktiliselt

mind õpetati nii, et see kes elamise ära rokatas, see ka peab selle ära koristama. nüüd on võõras koer meie tuppa hunniku teinud ja ma ei tahakski targutada, kas koristamine toimub kühvliga või lapiga. peaasi et tuba sellest haisust puhtaks saab. koera ehk seadusetegijaid ma sellepära peksma ei hakkaks, piisab ju küll kui nende tuppalaskjad tagajärgede likvideerimisega usinasti tegeleks.
mina EML-i ja veterinaarametit pihkuitsitavateks vaenlasteks ei nimetaks. eks nad tahtsid ju head, aga välja kukkus kuidagi totusti. nüüd tuleks see junn ruttu ära koristsda ja rõõmsalt edasi elada. kui nad siin lehel oma koristustöö edanemisest pajataks ,elaksin neile südamest kaasa.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

selge

on see, et EML magas määruse tutvustamise maha eriti kui arvestada "mesindus.ee" lehe foorumi aktiivseks muutumist ja jutuka teket. Imestama paneb ka see, et kuu jooksul pole tulnud EML ametliku kommentaari, selgitust või midagi taolist. Kommenteerinud on määrust vaid osa liikmeid. Asjata lastakse tekkida igatsorti kuulujutte ja kahtlusi . Vabandan kui olen EML kommentaari maha maganud.

Kiibid

Seaduseandjatel pidavat veel plaanis olema kõigi mesilaste, nagu kõigi korralike KODULOOMADE sundkiibistamine. Smile

Pronksmedal (100p.)

EML

Arl, astu EML liikmeks, siis sa ei maga midagi maha. EML tähendab väga suurt hulka mesinikke ja paljud neist siin avaldavadki oma arvamust. Kui oleksid käinud vabariiklikel õppepäevadel, siis oleksid juba mitu aastat tagasi kuulnud, et on vaja teha register. Mitte keegi ei avaldanud, et ei ole vaja. Varsti on õppepäevad tulemas, küll siis arutatakse jälle.

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

oel sa teed nalja?

Miks siis ükski mesinike liidu liige, kes siin lehel ei teadnud mitte midagi!?

kuid kasutu on see

Eelnõu valmis tihedas koostöös Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) ning PRIA vastava ala spetsialistide ja ekspertidega, aluseks EML enda soov.

Palun astuda mesinike pere ette lugupeetud ja väga austatud '' spetsialistid ja eksperdid'' ja eriti ootaks asjalikke sõnavõtte, et miks ja kuidas - Aleksander Kilk ja Jaanus Tull ning kõik ülejäänud ''spetsialistid ja eksperdid ja EML'' Koos korralike ja asjalike põhjendustega ja nii, et see ka kõigile kohale jõuaks. Poliitiliste ja kõlavate lööklausete aeg on ümber.

Küsimused on endiselt objektiivsete vastusteta, veelgi enam - küsimuste hulk kasvab ja kasvab.

Kas on nii, et ise küsin - ise otsin ka vastuseid.

Mille jaoks meitel siin selline leht on, kas meil on selliste lauslolluste juurutamise kohta õigust saada siinsamas lehel ka vastuseid või polegi ... Kas tuleb ''lõuad pidada ja edasi teenida'' ???

Pronksmedal (100p.)

teadsid küll

Ma ise ei ole sugugi kõikidel õppepäevadel käinud, kuid sellegipoolest vähemalt kahel korral tuli jutuks, et on vaja registrit. Keegi ei võtnud sõna, et mis te nüüd.
Seepärast arvangi, et imestajad ei kuulu EML. Ja juhatuse oleme ju ise valinud, seetõttu ei ole meil kellegile õigus näpuga näidata. P.s eesti mesinduse suurkuju ütles, et need kõige "targemad" mesinikud on need, kes on tegelenud mesindusega 5 aastat! Soovitan olla enesekriitilisem!

oot-oot ''oel''

Kas lugupeetav ''oel'' tõesti arvab, et tõesti muud teha pole kui mööda õppepäevi tohlata ja ümmargust suurt ja juba pähekulunud mulli kuulata. Peale mesilastega tegelemise, mis võtab väga palju aega, sest tarude arv on ikka peris suur - on ka muud tegevust ja pere nõuab oma. Laiema arutelu jaoks muu meelest siinne foorum, kui avalikult ja laiema ringkonna poolt kasutatav.
Siinses keskkonnas on see teema just sellise kõlapinna leidnud seetõttu, et pole siia avaldatud mitte reakriipsugi. Ja mesinike leht, kas selles üllitises onm ka paar rida antud teemast.

ja muide ''oel''

mesilastega olen koos lapsest saati üles kasvanud ja praeguseks tiksub aasta üle viiekümne.

Palju ka endal ''staazi'' on ?

maja tvaja ne ponimajet

Mes te põete selle registri pärast, seda on tahetud moodustada aegade algusest ja minu arvates vähemalt 10-15 aastat kindlasti. Keegi ei ole tahtnud seda koormat seni enda kanda võtta. Kui keegi aga seda paberil tahab lugeda siis Mesinik 5(43) okt.2007 on seda lausa ministriga koos arutatud.
Ja ei ole mööda läinud ühtki mesinike suuremat õppepäeva kus seda teemat poleks arutatud. Miks ei ole, miks ei ole?

Tervitab Kalle

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

issand halasta

satan ehk vastane võttis neljanda osa inglitest(25%) ja esitas teistsuguse arvamuse. lenin tõestas, et oma idee läbisurumiseks on vaja palju väiksemat punti. huvitav kui palju oli registrite soovijaid mesilaste pidajate üldarvust? ja kui lenini jaburdust tuli taluda aastakümneid ,siis kauaks need registrid ka jääda võiks?

Siiski võinuks see

Siiski võinuks see sadusandlik üllitis läbida enne vastuvõtmist veidi laiema kooskõlastusringi kasvõi sel samal lehel siin

Avatar

Esiteks on EML vabatahtlik organisatsioon, teiseks ei saa ühegi vabatahtliku organisatsiooni entusiastide soovitused või eelistused olla aluseks määruse loomisel, mis on kõigile täitmiseks, kolmandaks võib tõesti EML´i kuuluda palju mesinikke, kuid kindlasti mitte enamik, neljandaks on olenemata valdkonnast oma ala suurimad spetsialistid ja experdid valdkonnaga tegelejad, mitte bürokraatidest ametnikud jne...
Aitab poliitilisest mullitamisest, kui selle määruse vajalikkust ega kasulikkust mesinikele ei suudeta usutavalt põhjendada ja tulem...seda lihtsalt ei täideta. Rääkides loodavast kohustuslikust registrist vanema generatsiooni mesinikega on enamik seisukohal nagu keegi eelpoolgi mainis, et pigem lõpetavad või panevad tarudele tule otsa. Asi on nendejaoks pigem põhimõtteline ja õiglustunnet riivav... kui esiisade pärandi rüvetamine. Kui möödunud aastal ametniku küünilisus Viljandimaal ühe seadusekuuleka vanahärra näol absoluutse üldsuse hukkamõistu pälvis, kes samuti oma põhimõtetele lõpuni kindlaks jäi, siis mida antud juhul kogu teemast arvata, kui kümned vanahärrad seesugust eeskuju võivad järgida....ma ütleks seepeale määruse loojatele - minge vaadake kinos Avatar´i ja mõelge pisutki avaramalt, millega te hakkama olete saanud!

millal ennem politiseeritud ametnik

kes kramplikult võimuihast pimestatuna ja oma kohast kinni hoidmisega ametis on, avaramalt mõelda on osanud ? Smile
Kui siis ainult sedajagu avaramalt, et võtta oma võimu ja tooli säilimiseks vastu justnimelt talle ja temataolistele ülivajalikke sääduseid, selles on nende mõtlemisvõime küll avar ja poliitiliste vaadete poolt avardatud. Mis puudutab meid, töötegijaid, siis olen kuulnud ütlemist, et nad (see tähendab meie lihtinimesed) veel vinguvad ja isegi sõidavad veel ringi ja veel mingi arutelu internetis käib ... ??

Piirata, keelata, seadused luua, korda pole - tööd ei tehta ...

Teine ütlemine: ''peaga on vaja tööd teha...''

Eks see niinimetatud eliit teebki siis niiöelda peadega tööd, mille tulemust me igapäevases jätkuvuses ridamisi näeme ja muide üllatus-üllatus !!!

ME HARJUME LOODUD SÜSTEEMIGA, keegi ei viitsi ega tahagi selles propagandade ja negatiivse fooni sees, mida meedia kaasabil väga edukalt luuakse, ei analüüsida ega mõelda-arutleda, mis või milleks või kellele ...
Minnaksegi siis seda teed, et hävitatakse mesilaspered ja lüüakse teema lukku, sest sellele süsteemile vastu hakata tundub JOKK keskkonnas sama mõttetu, kui peaga vastu seina jooksmine, et seina eest ära saada.

Ja nüüd tuld mu arvamuse pihta.

absurdi teater

Asi kipub juba absurdini, kus üks seltskond kutsub ülesse mesilasperesi hävitama, et mitte registrisse sattuda.
Ei koti. Vaba mees vabal maal teeb mis tahab.
Aga küll jõuab ka sinna mesilane, kust ta mõni aeg eemal peab olema.

Tervitab Kalle

Vandenõuteoreetikud võiks uurida mesilaste hävitamise üleskutset ja mee maaletoojate vahelist seost.

K

MÄSU

Aja jooksul harjume tõesti kõigega.Praegune masu aeg ja halvad argumendid ei soosi mesilaste registri loomist ,mää. Ajal kui meid hakati nummerdama ja PRIA-s arvele võtma oli kõige tähtsam,et peremees ja perenaine hakkasid meie pealt PRIA-st pappi saama, mää,palju parema meelega lasime märgid kõrvadesse lüüa ja pererahvaski ei mässanud eriti.Sellega lõppes meie hea põli ja hobi korras pidamine,mis oli kestnud aastakümmneid.Aga hakkame harjuma,peremehele paberimajandus küll ei meeldi,aga küll ta ära teeb,kui toetust tahab saada, mää-mää.Kui mesilaste registri loomise põhiargument oleks iga-aastane mesilaspere pealt makstav toetus[võimalikult suur] oleks suhtumine vist teine, määä.

Paar huvitavat linki, mis

pole küll teemasse otseselt, kuid nagu on ka - polnud tahtmist uut teemat panna, eks Tormi vast tõstab ringi
http://www.novaator.ee/ET/loodus/pollumajandusmurgid_ohustavad_poldude_e...

http://www.novaator.ee/ET/loodus/mesilased_suudavad_eristada_inimeste_na...

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja tomm pilt

Mesilaste register

Nii tehtud , 4 taru koos karvadega kaardil ja PRIA s arvel ! Aga nüüd saab kohe alguse suur sõna-sõda ,sest !!! Registreerisin tarud kodusel aadresil kus nad ka tegelikult asuvad ,kuid sain tädipojaga kokkuleppele ,et viin pooled tarud tema juurde .Nüüd seadusejärgi tuleks registreerida ju ka see ala ( rändmesindus ) aga mis selgus ,kui PRIA sse helistasin ,et küsida kuidas seda uut kohta registris enda andmetele lisada . PRIA ametnik vastas ;; seda ei olegi vaja teha tähtis ei ole koht (kohad) vaid tarude arv mis registreeritakse ja asukoha osas seadus midagi ei reguleeri : Ja minu küsimusele :kui tarud sinna viin vastas to ametnik ,et jah keelatud see ei ole peaasi ,et tarude (perede ) arv vastaks tegelikusele . Mina ei oska nüüd enam lausuda ei musta ega valget kuidas siis põllumehed talunikud saavad mind hoiatada ,kui nn.kaart ei kajasta tarude tegeliku asukohta . Aga elame näeme ,nagu ütles pime !

Pronksmedal (100p.)

Rännule

Praeguste kuulduste järgi priat ei huvitagi kuhu viid.Pole veel jõudnud uurida missugused seadused põllumehele on ette kirjutatud mürgitamise kohta.veel on suur küsimus kas see saabki toimida et mesinikel sellest ka tolku on.see et keegi tuleks seaduse järgi meid teavitama on suur küsimus.Arvi Raie sellele ammendavat vastust Jänedal ei andnud.Ka seda kui õiged su andmed on perede arvu suuruses ,tegelikult ei huvita seda nii väga kedagi.Juba esimeste sülemitega võib mesila suureneda poole võrra.
Kindlasti teen täpsed järelpäringud priasse põllumeeste mürgitamise küsimustes.Tegelikult peaks seda tegema eesti Mesinike Selts.See mure on juba hulga aega siin foorumites kirgi kütnud.
Silver

Pronksmedal (100p.)

Vale

Kas ei ole siin midagi valet?
PÕM 21.12.2009 nr 128 §7 lg 8 ütleb, et mesilasperede arvust tuleb edaspidi, peale mesila registreerimist, teatada vaid korra aastas 1. mai seisuga 15.maiks. Kui mesila aadress, omaniku andmed muutuvad, siis sellest tuleb teatada 7 päeva jooksul (VVM 184 6.06.2000 nr 184 §14 lg 1). Seda infot saab PRIA kliendina esitada ka elektrooniliselt e- PRIA

Mis täpselt jätan esialgu omale teada,et Teie arusaami mitte kohe segada.
Silver

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja tomm pilt

seda minagi ,et vale

Aga kõiketeadjad PRIA s see ei huvita . Tarude (perede) arv jääks samaks aga nad asuksud 2 minu ja 2 tädipoja kinnistul vahekaugus 6 km.

Pronksmedal (100p.)

vale

Tere.
liigutame siis natuke teemat.Kas kedagi ei loksutagi, et üks meist siin arvab et midagi võib olla valesti .Kisa registreerimise kohta oli suur.samuti oli suur arvamus et nüüd võetakse ära meie armastusega ja raskelt teenitud sendid.Probleem kes on mesinik Suur,väike ,varas, hobivaras mis iganes.Registrist me ei pääse.Kui register on koostatud arukalt,ka meie huvisid täitev siis on sellest ka suur abi.Tegeleme siis sellega.Pange kirja oma nägemused,arusaamad,ettepanekud.Koostame liidule kirja .Palume sellele kiiresti vastuseid.
Ärme lobiseme selleüle et liit meist ei ole huvitatud .Kes seal on?Ikka meie isad emad ,õed vennad,Ei ole mina kuulnud et seal puha jaapanlased tulid meid ahistama.
Vastuse minu teemale vale saab leida Arvi Raie sõnavõtust Jänedal.See vale meid küll ei koti .Arvan et kui seadusi tõlgendatakse valesti,keegi arvab ja siis antakse meile tõsiseid vastuseid.Nii me ei jõua kuhugi.Ametnikud tulevad ja HÄIRIVAD meid asjatult.
Nagu õeldakse mootori kohta ,kui see töötab ära siis sega.Sama kehtib ka mesinike kohta .Sama ka ketib mesilaste kohta.
Ärme lase siis endid segada valede seadustega jne.
Silver.

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Ilma vinguva toonita

Hetkel pole küll täheldanud, et juhtkonnast keegi vaevuks mesinikelt midagi küsima. Arutletud on siin juba pikalt ja pakutud ka igasugu lahendusi või tehtud kriitikat, ka kriitika on omal kohal kui see viitab vigasele kohale seadusest, annab vähamalt mõtlemisainet.
Sama moodi nagu mina ja paljud teised võiks EML juhtkond algatada asjakohase teema (-sid, milleks siis muidu mesindus.ee teenust tellit, kui siinne jutt midagi ei maksa, isegi lugeda mitte), et koguda ettepanekuid. Miks peab initsiatiiv ainult alt tulema ja sedagi piskut panust kohe mässumeeleks nimetades maha tambitama? Lugesin just põnevat metsavenna päevikut "Vana mesipuu saladus", kus räägitakse muuhulgas, kuidas meie esivanemad suures sõjamöllus (1941 aasta suvi!)märkasid ka põldu harida,vilja külvata, mesilastega tegelda. Käidi ja künti salaja, hirmuga, aga künti vaatamata sellele, et küüditamise kartuses käidi metsas ja kännuhunnikus magamas!
Elu läheb muidugi edasi, vaatamata kõigele.

Pronksmedal (100p.)

naine

ütles,kui oleks sinu peale lootnud poleks lapsigi.Nii et ärme looda kellegi teise peale.Meie mured on meie mured.liidu juhatus ongi selleks et üldsuse ja valitsuse vahel tegutseda.

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Panid kümnesse

Liidu juhatus ongi üksus oma ette, mis ei oma mesinikega muud sidet, kui liikmemaksu teatise saatmine ja ajaleht Mesinik. Selles väites nagu tegeletaks ka valitsusega suhtlemisega jään eriarvamusele.

Pronksmedal (100p.)

Kellele

seda liitu siis vaja on.
Ma arvan et Eesti Mesindusliit esindab kõiki mesinikke olenematta sellest kes on otsesed liikmed kes ei ole.
Põltsamaa mesindus selts On loodud Põltsamaale, et ühendada selle piirkonna mesinikke. Ja usun et ei lükata tagasi ka teise piirkonna mesinikke kes tahavad liikmeks astuda.Ja ka ei tõrjuta tagasi mitte liikmeid oma koosolekutelt.Isiklikult olen käinud Elva mesindusseltsi koosolekul.
Usun et samad lood on mis iganes piirkonna mesindusseltsiga.Eesti Mesindus Liit ei ole Kellegi isiklik ettevõte.Loodan et ei eksi .
Silver

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Register

Register sellisel kujul nagu nad praekast teevad, näitab ära kess on mesinik, kuid mitte seda palju on mesilas peresid. Statistika ei saa nii küll kuidaki paika,kui nii jätkata. Minul pole registri vastu iseenesest midagi. on juu teda tõesti vaja kui mingi taud tekkib. Kindlasti on teda vaja ka siis kui põllumehed mürgitavad, et eelnevalt teada saada kus mesilaspered asuvad. Mind aga äirib see kui seda registrit hakkatakse pärast valel eesmärgil kasutama (Vargused ,lisa rahad mesinikelt. maksuamet jne). Ja nüüd kui kahe seaduse koos tegutsemine hakkab tõõle. Sillmas pean registrit ja head mesindus tavad. Kuna mull ruumid euro nõuetele ei vasta ei tohi ma üle 15 pere minna, sest siis tuleb toidu amet inspekteerima. See kajastub kohe registris. olen sunnitud osad pered peitma või kellegi teise nimele kirjutama, kess ei tea võibolla kess on ültse mesilane. Kuna 15 perega mingit erilist kasumit ei saa ,Siis investeerida polegi nagu võimalik. Mina Euro toetustega ei jännda. Mina nääks asja sedasi.
Register tulebnii nagu praegus 1 tarust alates, kuid toiduamet tuleb järelvalvet tegema alates 50 mesilasperest. Seega oled nii nimetatud pool prohv, siis tuleksid kohustused ruumide vastavuses euro nõuetega. Selleks ajaks on vurritavaid kaste 100 või rohkem, ning pole mõeldav et seda teha kodus kõõgis. Siis on nii või teisiti vaja ruume kus on kõik vajalik olemas. Priia andmepaas ei oleks sateliidi täpsusega vaid küla täpsusega. (näiteks minu 5 peret on saaremaal selles külas) Juhul kui on mitu ühesugust küla siis ka vallanimi ,Ja infi väljastaks ainult kohalikud vett arstid.
MA ARVAN ET SIIS SAAKS MEE PRIIA JA TOIDUAMETIGA KOOS KENASTI EXSISTEERIDA.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Registritest Teemasele

Paistab et oled kohusetundlik mesinik ja tunned asja
vastu huvi.Külasta registreid.
1.PRIA -mesilate register
2.Majandustegevuse register-vormistad vallas
3.Kui üle 15 pere vormistad maakonna Veterinaar ja
Toiduametis.
Käi need kohad läbi ja saad ammendava vastuse ning
rahuliku une.
Mikroe... Mart
Kõik küla nelja- ja kahejalgsed koerad ei haugu

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja tomm pilt

teemasele

Sinu väide :Register sellisel kujul nagu nad praekast teevad, näitab ära kess on mesinik, kuid mitte seda palju on mesilas peresid. Vastupidi PRIA on just huvitatud perede arvust aga mitte nende asukohast .Aga ,kui neilt midagi küsida siis aetakse segast juttu ,et seadus ei reguleeri jne . seal valitseb selle registri osas suur segadus ja teadmatus . Nikertasin oma 4 pere registrisse ja näeb mis saab ,kui maksu või muu amet hakkab tänu sellele minu elu segama sii teen ilmselt tulevikus raske südamega mummidega lihtsalt lõpu.