Oleme tegutsenud

Aasta mesinikPronksmedal (100p.)
Kasutaja Jaanus pilt

Käesoleva artikliga me ei hakka leheruumi kulutama Uku Pihlaku (Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige) poolt eelmises Mesiniku lehenumbris esitatud ebatäpsuste ümberlükkamiseks ja faktivigade parandamiseks. Me elame demokraatlikus riigi ja igal ühel on õigus oma arvamust avaldada ja kasutada selleks endale sobivaid väljendamise viise ning meediaväljaandeid.

Siinkohal on hea võimalus informeerida mesindusest huvitatud sihtrühma, mis on viimase nelja kuuga (veebruari lõpp kuni juuni algus) ära tehtud.
Kes siis on initsiatiivgrupp, kes on viimasel ajal leidnud jõudu ja aega aktiivselt pühenduda kogu mesindussektori arengule riigis? Need on: Jaanus Tull, Aimar Lauge, Aivar Raudmets ja Marje Riis.
Oma tegevuseks saadi tõuge Jänedal toimunud Mesinike talvepäevadel. Aega oli kolm nädalat, et kirja panna järgmise perioodi (2010 – 2013) mesinduse arengusuunad.
Et mitte jääda kitsal tasandil suuna andjateks/muutjateks/otsustajateks, otsustasime kokku kutsuda mesinikud, kelle tegevus mõjutab kogu riigi mesindussektorit - emadekasvatajad, kärjepõhja tootja, haiguste seire ja mee analüüside teostajad, kohaliku seltsi esindaja, koolitajad, kutseliste mesinike esindajad, praeguse programmi juhid ja ülejäänud EML juhatuse liikmed, kes eespoolnimetatute hulka ei kuulunud.
Püüdsime kaardistada mesindussektori (mitte EML-i või programmi) tugevusi ja nõrkusi ning ohte ja võimalusi. Samuti kaardistasime mesiniku tööülesanded.
Mõttekoja koosseis, päevakord, valminud SWOT analüüsi tulemus ja kaardistatud mesiniku tööülesanded on üleaval mesindus.eu koduleheküljel.
Kahjuks ajalimiit ei võimaldanud leida aega, mil kõik oleks saanud kohale tulla, meil ei olnud valikuid ... ja kes olid asjast huvitatud ja tulla ei saanud, need andsid oma mõtted edasi meili teel.
Aitäh kõigile, kes osalesid mõttetöös mesinike Mõttekojas kohapeal või elektrooniliselt ja kes on meid jätkuvalt nõu ja jõuga aidanud. Siinjuures suur tänu ka Põllumajandusministeeriumile ja Veterinaar- ja Toiduametile, kes on mesinikke ära kuulanud ja andnud oma panuse mesindussektori arengule.

Oleme neljakesi oma tegevuses jätkuvalt konsulteerinud, teavitanud, kaasanud ja nõu pidanud Arvi Raiega, Mai Endlaga, Ilme Nõmmistoga, Priit Pihlikuga, Jaak Riisiga, Asten Ardiga, Aleksander Kilgiga, Eha Metsallikuga, Tarmo Jaaniskiga, Sergei Kozloviga …

Mis on tehtud ja milline on tulemus:
1. Koostati Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti Riiklik Programm aastateks 2010-2013, mida toetab Euroopa Liit ja Eesti riik. Peeti läbirääkimisi Aleksander Kilgiga ja jõuti konsensusele ühise programmi meetmete kavandamisel ja esitamisel Põllumajandusministeeriumile. Tulemus: 15. märtsil esitati programm Põllumajandusministeeriumile ja 12 aprillil esitati EML-iga ühisprogramm Põllumajandusministeeriumile. Meetmete protsentuaalse jagunemisega kahe eelneva programmiperioodiga ja palgatasemete võrdlusega on võimalik tutvuda mesindus.eu koduleheküljel. Meie poolt muudetud suunad ühtivad EL liikmesriikide suundadega (Komisjoni Aruanne Nõukogule ja Euroopa Parlamendile, Brüssel 28.5.2010 KOM(2010)267 lõplik.)
2. Kaardistati EML-i juhatuse ja programmijuhi tööülesandeid eesmärgiga tegevused lahutada ja tööle rakendada täistööajaga projektijuht ja parendada EML-i juhatuse tööd ja programmi elluviimine muuta läbipaistvamaks. Koostati tabelipõhjad (mida tuleb täita kohalike seltside koolitustest osavõtjatel) eesmärgiga analüüsida sihtrühmade mesinduskogemust, vanust ja ootusi pakutavate teemade osas. Tulemus: analüüsitabelid valmis ja edastatud A.Kilgile, kes koordineerib programmi raames kohalike seltside teabepäevi/õhtuid. EML-i juhatuse ja programmijuhi tööülesannete kaardistamine pooleli, jätkub hoogsalt kui uus programmijuht naaseb mesinikutööst Taanist augusti alguses.
3. Koostati ja esitati PRIA-le (27.aprill) koolitus- ja teavitustegevusetoetuse taotlus (MAK meede 1.3) täienduskoolituse väljundipõhiste õppekavade koostamiseks ja õppe läbiviimiseks algajaile mesinikele ja tegevmesinikele. Eesmärgiga katta see osa koolitusmaastikust, mis suure programmi sisse uuel perioodil ei mahtunud, kuna programmi eelarve on tunduvalt väiksem. Tulemus: ootame PRIAlt vastust.
4. Kohtuti Tartus pr Ilme Nõmmisto ja Priit Pihlikuga eesmärgiga ühtlustada tõuaretuse suundasid.
5. Põllumajandusministriga kohtumise ettevalmistamiseks MEMO koostamine, eesmärgiga mitte minna ministri ette üksikküsimusega talvekahjude toetuse saamiseks. Algatus kohtumiseks ei tulnud meie poolt. Tulemus: Ministriga kohtutud (12.mai). Ministri poolt allkirjastatud protokoll, kus on loetletud teemad ja ministeeriumipoolsed koostööpartnerid.
6.Põllumajandustootjate (taimekaitsetööde teostajate) ja mesinike vahelise hea tava koostamine ja kohtumine Olustveres (14. mai). Tulemus: hea tava – 10 käsku mõlemale - koostatud ja heaks kiidetud. Ela ise ja lase teistel elada.
7.Mesinduse kutsestandardi koostamiseks meeskonna komplekteerimine; kutsestandardi vajaduse põhjendamine Kutsekojas, kutsenõukogude esimeeste kogus (27.mai). Tulemus: kutsestandardi koostamise vajadus põhjendatud ja Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogus koostamise algatamine otsustamisel.
8. Mahemesinduse õpetamise mooduli vajalikkuse selgitamine ja rakendusvõimaluste kaardistamine.
9. Mesinduse tõuaretajate Taani õppereisi ettevalmistamine. Tulemus: õppereis (2.-6. juuni) läbitud, teadmised omandatud ja koostööga Taani poolsete partneritega (Niels Bak Pedersen ja Poul Larsen) on alustatud.
10. Eesti mesindussektori tõuaretuskava koostamine. Tulemus: tõuaretuskava koostatud ja esitatud Põllumajandusministeeriumile (8.juunil).

Mis tegemisel:
1. Tõuaretusprogrammide koostamine ja tunnustustaotluse esitamise ettevalmistamine Veterinaar- ja Toiduametile.
2. EML-i juhatuse ja programmijuhi tööülesannete kaardistamine läbipaistvamaks muutmise eesmärgil. Loe ja lisa mõtteid mesindus.eu koduleheküljel.
3. Täidetud tabelite laekumisel analüüsi tegemine kohalike seltside koolituste tagasisidest …
4. Augusti kuus praeguse programmi väikeinventari ja vahendite kaardistamine ja kasutusvõimaluste selgitamine uue programmi rakendamisel ning EML-i juhatuse ja programmijuhi tööülesannete konkretiseerimine.
5. Taani mesinike Eesti-visiidi ettevalmistamine. Toimumisaeg 3.–10. juuli 2010.a. Reisi jooksul külastatakse ligikaudu üheksat Eesti mesilat.
6. Steriliseerimiskeskuse võimaluste kaardistamine ja otstarbekuse üle otsustamine kärgede steriliseerimiseks.
7. Selgitustöö ettevalmistamine mesinduse registri vajalikkusest ja kasulikkusest.
8. EML visiooni kujundamine ja tegevuse tulemuslikkuse ja info levitamise tõhustamine.
9. Noortele mesinikele (6 inimest) mesilasemade kasvatamise praktilise õppe korraldamine.

Kogu tegevusest on võimalik operatiivselt ülevaadet saada pidevalt mesindus.eu koduleheküljelt.

Lõpetuseks
Keskkond meie ümber on muutunud. See loob vajaduse analüüsida mesindussektoris tehtut ja seada sihte edaspidiseks. Ühiste eesmärkide püstitamine ja koostöö arendamine harrastusmesinike, kutseliste mesinike ning põllumajandustootjatega võimaldab saavutada edu ja luua kindlustunde mesindussektori jätkusuutlikkusest.
Jõudu ja head tahet meile kõigile, sest mesindussektori arengukava aastani 2020 vajab koostamist…

Jaanus Tull, Aimar Lauge, Aivar Raudmets, Marje Riis

LisaSuurus
Juuni_2010_Mesinike_lehe_artikli_juurde_Oleme_tegutsenud.zip241.15 KB
Eesti mesinduskeskkonna SWOT analüüs (*doc)90 KB
 

Kommentaarid

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Oleme tegutsenud

Mesindusest vestlemine omal moel ei vii Eesti mesindust
edasi ei aasta ,10 aasta ega ka sajandi jooksul.Kõik punktid üksikult võttes on õiged kuid eesmärki ei näe.
Orjenteeruda tuleks rohkem tootmisele ,nii et see kajastuks nagu muud tootmisalad.
Igasugune juhtidega mängimine toob ainult tüli maja.
Kohad tuleks täita konkureerides.
Aktivistid teevad näo ja leiavad ,et mesinduses pole kohta tootjarühmale,sest ei suudeta ametlikult toota
20 tonni tunnustatud mesindussaadusi ja sellest 70%
ühiselt turustada.
Kahjuks ise olen seni tootjarühma lihtliikme tasemel ja
kõlban vestluskaaslaseks,kuid siiani pole isegi kellegiga
vestelda.
Mesinikust mikroettevõtja Mart Rannu.

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Mina arvan , et just

Mina arvan , et just mesindusest rääkimisest on meil vägagi suur puudus aga mesindusest vaikimisest on saanud igatahes kõrini, vaadates meie ajakirjandust (ka ajaleht "Mesinik" viimasel ajal) siis mesilastest ja mesindusest on seal üsna harva juttu, pigem käib ühe pika mõõdupuuga teineteisele keretäite mõõtmine, kui et ühiselt midagi ...

Kainenege ometi sellest ärapanemise vihast ja istuge maha mõtisklema, tulege arutlege foorumis ja jutukas ja mõelge kaasa, kuidas meil maakohtades ja linnaski mesinduse asjadest ja registritest mitte midagi ei teata! kuidas küll sedasi ühes edasi elada?
EML ja väiksemad mesinike ühistud, Saarlased oma Mesindus.eu-ga ja foorumiga , Igasugu tootjad ja Mesindus.ee ja siis veel jutukas "taru" ja Pokumees oma Facebooki Mesinike Klubiga- Kas me tõesti ei mahu ühte tuppa ära?