Mesindusprogrammi juhtkomisjon otsustas alustada 4. meetme finantseerimisega

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesindusprogrammi 2010-2013 juhtkomisjon on 06.01.2011 kirja kohaselt leidnud, et komisjoni 19.10.2010 koosolekul välja toodud 4. meetme ("Mesilasperede arvukuse suurendamise arendustöö") rakendamiseks kulutuste tegemist takistavad asjaolud on (osaliselt) kadunud ja meetme raames plaanitud tegevusi võib (osaliselt) finantseerida.

Väljavõte juhtkomisjoni otsusestEsimesel juhtkomisjoni koosolekul (19. oktoober 2010.a) otsustati täpsustada, kas 4. meetme osas on kattuvaid tegevusi VTA-sse esitatud aretusühingu tunnustamise taotlusega. Sellega seoses otsustati kuni asjaolude täpsustamiseni (ajaliseks piiriks detsember 2010) 4. meetme alt kulutusi mitte teha.

Olles võrrelnud programmi mesilasperede arvukuse suurendamise arendustöö ja võimaliku aretusühingu tunnustamisega kaasnevaid tegevusi (s.h. arvestades tunnustamisega kaasnevat ajalist piiri) võib öelda, et käesoleva programmi raames plaanitud tegevusi võib teha. Mesindusprogrammi 4. meetme alt peaks aga välja arvama jõudluskontrolli tegemise kuna selle jaoks taotletakse alles luba.

Väljavõte mesindusprogrammi 1. tegevusaasta I poolaasta tegevuskavast:

4. MESILASPEREDE ARVUKUSE SUURENDAMISE ARENDUSTÖÖ

Mesilasperede arvukuse suurendamise arendustöö meetme tööd juhib ja koordineerib mesindusprogrammi 1. aastal töövõtulepingu alusel FIE Aimar Lauge.

Mesinduse tõuaretustöö eesmärgiks on varustada Eesti mesilad meie kliimale vastavaks aretatud kvaliteetsete tõuemadega, et tagada mesinduse jätkusuutlikkus. Varasemad kogemused on näidanud, et sisse toodud tõuemadest kõik ei sobi meie kliimasse (pikk ja raske talv, kiiresti vahelduvate sooja- ja külmaperioodidega). Tõuaretustöö ja mesilasemade kasvatus omab mesilaspere toimimises väga olulist tähtsust.

Mesinduse tõuaretustööd on plaanis läbi viia kahe rassi (kraini ja itaalia) ja ühe ristandtõuga (Buckfast). Need on Euroopas ja Põhjamaades levinuimad mesilastõud ja kasutusel ka praegu Eestis. Tulemusliku tõuaretustöö läbiviimiseks mesinduses, peab ühes tõupiirkonnas olema minimaalselt 300 ühte tõugu mesilaspere, et teha valikuid.

Mesindusprogrammi 2010-2013 tõuaretustöö juhtideks erinevates tõumesilates on:

 1. Kraini tõumesila - Priit Pihlik
 2. Itaalia tõumesila - Jaanus Tull
 3. Buckfasti tõumesila - Aimar Lauge

Mesinduse tõuaretuse jaoks on äärmiselt vajalikud piirkonnad kus saab teha puhaspaarumist. Nendeks sobivad kõige paremini väikesaared ja laiud. Toimiva puhaspaarumisalana on käigus Kesse laid – buckfasti paarumiseks. Kraini ja itaalia tõumesilatele puhaspaarumisalad on selgitamisel.

„Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riikliku programmi 2010-2013“ raames, neljanda meetme (3.4. „Mesilasperede arvukuse suurendamise aretustöö“) alla on kavandatud osta kõigisse kolmesse tõumesilasse tõupuhtad mesilasemad, paarumistarud ja vajalik väikeinventar (mesilaste pühkimiskast, vageldamisinventar jm). Meetme igaaastane kulu on kavandatud 268 000 krooni, mille hulgas on peale emadekasvatuse inventari ja mesilasemade ostmise ka palgakulu teavitustööks ja õppe/teabematerjali koostamiseks. 1. aasta I poolaastasse on kavandatud kokku 157 000 krooni.

Mesilasemasid ei ole otstarbekas ainult sisse tuua vaid tuleb alustada kohapeal tõu aretusega.
Mesindusprogrammi 2007 –2010 raames osteti 2010 aasta augustis Taanist itaalia puhtatõulisi mesilasemasid ja alustati tõumesilate loomisega.

Eelneva programmiga saadud inventari saab kasutada ka käesolevas programmis, kuid see ei ole piisav isegi ühe tõumesila tööks.

Mesindusprogrammi 1.a. I poolaasta perioodil on kavas:

 • Mesindusprogrammi 1. aasta tegevuskava koostamine.
 • Detailse 3-aastase perioodi tegevuskava koostamisega alustamine.
 • Eesti mesilasperede arvukuse suurendamise ja tõuparandustöö pikaajalise arengukava koostamisega alustamine.
 • Erinevate mesilastõugude ja –liinide hindamise, võrdluskatsete meetodite ja jõudluskontrolli läbiviimise väljatöötamisega alustamine.
 • tõuparandustöö keskuste ja tõumesilate väljaselgitamine ning nende väljaarendamiseks vajalike puhaspaarumisalade leidmine 2011 aasta kevad-suveks.
 • Tõumesilatele ühtse tõuparandusalase tegevusjuhendi ja töökorralduse aluste väljatöötamisega alustamine.
 • Tõumaterjali paljundamiseks vajalike Apidea paarumistarude ostmine 500 tk, mille orienteeruv hind kokku on ca 140 000 krooni.
 • Mesilasperede arvukuse suurendamise taktika ja uute mesilasperede tootmise tehnoloogiliste võtete kohta vastava õppe/teabematerjali kogumise ja koostamisega alustamine.

Kuna talvine periood on algamas ja 500 paarumistaru ostmisega on aega, ei ole 1.a. I poolaasta perioodil kavas 4.meetme vahendeid kasutada enne vastava otsuse tegemist Juhtkomisjoni poolt, mis toimub hiljemalt detsember 2010.

LisaSuurus
06.01.2011 kiri_mp_4_meetme_rakendamine.pdf7.13 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud