Minu seisukohad EMLi suhtes.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt


Miks ma siis olen kriitiline EML suhtes? Kõigepealt ma pean ütlema et ma pole EML vastu, kui niisuguse. Igal ühel õigus teha MTÜd ja igalühel õigus seal olla ja mitte olla. Kuid EMLga on probleemid. Nimelt:  Pole siiani aru veel saanud mis asi see EML tahab olla. Tahaks nagu olla üksikisikute ühing ja samas nagu tahaks olla kõigi mesindus organisatsioonide katusorganisatsioon. Ma ise arvan et ta sobiks kõige paremini (nime järgi) katusorganisatsiooniks. Aga tegelik elu räägib hoopis midagi muud. EML tõrjub enda ümber kõiki teisi mesinindus organisatsioone. Küsin, näiteks millal EML on kutsunud viimase 3 aasta jooksul (aeg suvaline) endaga suhtlema teisi mesindus MTÜsid, et teha koostööd? Vastus: pole seda kunagi teinud. Olen olnud SMÜ esimees ja pole küll kohanud kuskilt, et saaks EMLga koostööd teha. Äkki mõne muu ühinguga on EML rääkinud soovist kuhugi koos minna või midagi koos teha. Igaljuhul puudub EML igasugune koostöö soov. Seega EML ei soovi ise olla katusorganisatsioon, mida teised maakondlikud organisatsioonid sooviksid oma esindajaks. Kui aga EML soovib olla katusorganisatsioon, siis peab ta oma suhtumist teistesse ühingutesse muutma. Nagu rahvasuu ütleb: kuidas sina külaga, nii küla sinuga. Kui aga EML tahab omada palju liikmeid, siis milliseid. Kutseliste mesinike vajadusi ta ei rahulda, kuna on tehtud nii EMÜ kui ka EKMÜ. Järele jääb siis nn. hobimesinikud. Aga ka sealt on kuulda pidevat nurinat. Kui aprillis toimub EML sisene ümarlaud , siis tuleb need asjad , küll omavahel selgeks rääkida.


Need ongi minu kriitilised seisukohad.


PS.  Ärge hakake kirjutama, et MP ongi koostöö koht- kui see oleks EML teha ei laseks ta kedagi teist sinna ligi.

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Pronksmedal (100p.)

Aimar,

Aimar, sa räägid vanadest asjadest ja see kriitika oli 2 aastat tagasi tõesti asjakohane. Aga kriitikat on kuulda võetud.

EML rolli ja koostööd kohalike mesindusseltsidega arutati laupäevasel koosolekul. Formeerunud seltsingutest olid kohal Tallinna, Hiiumaa ja Põltsamaa seltside esindused ning tõdeti, et koostöö toimib ning seltside esindajad tegid omapoolseid ettepanekuid koostöö parandamiseks. Põltsamaa seltsi juhatus tõi välja, et EML saaks kohalikku seltsi aidata näiteks infolevi korraldamisel. Selmet teha mitu postitust (EML-ist ja kohalikust seltsist) või kulutada raha reklaamile, saaks EML ka kohaliku seltsi info edastada koos oma materjalidega.

Ühe küsimusena tuleb veel lahendada liikmemaksude arvestamine. A. Kilk tutvustas võimalikke variante ja samas ootame kohalike seltside ettepanekuid.

Samuti tegi EML juhatus koosolekul avaliku ettepaneku EML-iga liituda SMÜ-le ja EMTS-ile. Saaremaa Meetootjate Ühingu juhatust kohal polnud, seetõttu lubas SMÜ-d MP juhtkomisjonis esindav Marje Riis edastada ettepaneku SMÜ juhatusele. Kordan sama üleskutset siingi!

Eesti Mesilaste Tõuaretajate Seltsi esindajana oli kohal Jaanus Tull, kes avaldas valmisolekut EML-iga liitumiseks.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Vaata, kaval Rebane,


me ei taha EML liituda, kuna see tähendab meie kadumist. Me tahame teiega koostööd teha. Seda tee aga ei taha. Probleemid on aktuaalsed, mitte 2 aasta tagused. Kohalikud seltsid enamuses ei ole EML rakukesed. Samas võib EML teha avalduse ja ühineda SMÜga Smile meie tingimustel.

Jututoa moderaator

Liitumine või liikmeks astumine.

Martin ei mõelnud tõenäoliselt MTÜ-de liitumist (et SMÜ liituks EML-iga), vaid organisatsioonina liikmeks astumist. Et SMÜ astuks EML-i liikmeks ja tasuks liikmemaksu. Liikmemaksu skeemi ja suurust peaks ümarlaud arutama hakkama...

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Kui juba ümarlauast


jutt tuli, siis äkki teeks enne laupäevase asja selgeks. Vaatasin EML põhikirjast volinike kohta järgmist:


5.6. Liidu volikogu:5.6.1. kinnitab, muudab ja täiendab põhikirja, määrab kindlaks Liidu põhilised tegevus- ja arengusuunad, võtab vastu otsuseid, sealhulgas otsuse Liidu ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise kohta


5.8.13. Juhatuse liikmed ja asendusliikmed valitakse ümber volikogu koosolekul igal aastal poole koosseisu ulatuses, s.o. pooled juhatuse liikmed ja 1 varuliige.


  Ma saan aru , et põhikiri on EML juhatusele tühi koht aga õnneks hakatakse tegema uut põhikirja. See selleks. 


Teada tahaks ja selle võiks EML kodulehele üles panna, kes on need volinikud, kes on valitud EML juhatuse poolt, siis nii mina kui ka teised saavad lõpuks teada kes neid esindavad.  Ma loodan et volinikud pole ometi salastatud?


  Äkki saad, Rebane, selle väikse asjaga hakkama?

Jututoa moderaator

To Juhatus.

Fakt on see, et põhikirja kohast volikogu kokku kutsutud ei saagi.  Vähemat on see ülimalt kahtlane.

Aga mul on teine küsimus. Lasin silmadega kiiruga korra  MTÜ seadusest üle: https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011008

Tooksin siinjuures välja mõned silmahakanud punktid:

§ 18. Üldkoosolek (1)
Mittetulundusühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.
Üldkoosolekul võivad osaleda kõik mittetulundusühingu liikmed, kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti.
 (7) Pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku
lõppemisest peab protokoll olema liikmetele kättesaadav. Liikmel on
õigus saada üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja.

§ 19. Üldkoosoleku pädevus

 (1) Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
 1) põhikirja muutmine;
 2) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
 3) volinike valimine ja tagasikutsumine;
 4)
juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi (§ 31) liikmega tehingu
tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse
pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses
mittetulundusühingu esindaja määramine;
 5) majandusaasta aruande kinnitamine;
 6) mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
 7) muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine, kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti;
 Cool muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

§ 23. Põhikirja muutmine

 (11) Põhikirjas ettenähtud
mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10
liikmete nõusolek, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema
häälteenamuse nõuet. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud
liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

§ 25. Volinike koosolek

 (1)
Mittetulundusühingu põhikirjaga võib näha ette, et üldkoosoleku
ülesandeid täidab põhikirjaga määratud ulatuses mittetulundusühingu
liikmete poolt ja nende seast valitud volinike koosolek. Volinike arv ja
nende valimise kord nähakse ette põhikirjas. Igal mittetulundusühingu
liikmel on õigus osaleda volinike valimises.

 (2)
Volinike koosolekule kohaldatakse käesolevas seaduses üldkoosoleku
kohta sätestatut, kui seaduses või põhikirjas ei ole ette nähtud
teisiti.
[RT I 2009, 13, 78 - jõust. 01.07.2009]

 (3)
Põhikirjaga võib näha ette, et volinike koosoleku teatud otsused
jõustuvad pärast nende heakskiitmist mittetulundusühingu liikmete poolt.
Hääletamise aeg ja kord tuleb ette näha põhikirjas.

 (4)
Volinike koosolekul ei ole õigust muuta põhikirja selles osas, mis
reguleerib üldkoosoleku ja volinike koosoleku vahelist pädevuse jaotust. Volinike koosoleku ettenägemine ei välista ega piira üldkoosoleku
kokkukutsumist mittetulundusühingu liikmete poolt.


jne jne


Ma ei küll jurist, kuid mulle tundub, et uue (loodava) põhikirja kinnitamiseks tuleb juhatusel hakata mõtlema üldkoosoleku kokkukutsumise peale... Ja need kes kohale tulla ei saa, neilt tuleks võtta vastavad volikirjad.

Kui uus põhikiri teisiti vastu võetakse, siis jääb kellelegi ikka okas hinge ning eks juriidilises mõttes võib tal ka õigus olla...

Seaduses veel nii mõndagi huvitavat kirjas. Soovitan kindlasti kõigil vähemasti läbi sirvida, kel mõne MTÜ-ga kokkupuude olemas.