Mesinikud asutasid mesinduse koostöökogu

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Kolm mesinikke ühendavat organisatsiooni allkirjastasid reedel põllumajandusministeeriumis ühisavalduse, asutades nii Eesti Mesinduse Koostöökogu (EMK), mis hakkab osalema mesindust puudutavate õigusaktide koostamisel.

"Koostöökogu peamise ülesandena näeme meetootjate esindajana osalemist mesindust puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ja täiustamisel,“ teatas Kutseliste Mesinike Ühingu juhatuse esimees Jaanus Tull. „Eelkõige keskendume mesilaste tervise, Eesti meeturu korrastamise ja meetootjatele mõeldud põllumajandustoetuste teemadele. Välja töötamist vajab ka Eesti meetootmise arengukava aastateks 2015-2020.“ Eraldi tegevusvaldkonnana näeb koostöökogu mesindushariduse edendamist.

EMK asutasid MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu, MTÜ Saaremaa Meetootjate Ühingu ja MTÜ Eesti Mesilaste Tõuaretajate Seltsi esindajad. Need organisatsioonid koondavad mesindusorganisatsioone, mille liikmete jaoks on mesindus eluviis, elukutse ja osa Eesti põllumajandusest. Koostöökogu on avatud liitumiskõnelusteks nendele mesindusorganisatsioonidele, kelle eesmärgid ühtivad koostöökogu eesmärkide ja tööpõhimõtetega.

Põllumajandusminister Ivari Padari sõnul on mesinike algatus tervitatav samm parema koostöö suunas. "Eesti põllumajandussektor vajab senisest selgelt enam omavahelist koostööd mitmetes valdkondades. Täna asutatud Koostöökogu on hea samm edasi ja eeskuju teistele, kuidas ühiselt oma valdkonda edasi arendada. Ka riik saab sektori esindajatele parimal moel abiks olla, kui selleks on konkreetne partner, kellega küsimusi operatiivselt arutada ja lahendada." ütles Padar.

19.12.2014 kell 9.15 asutati Eesti Mesinduse Koostöökogu
 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Pronksmedal (100p.)

Eesti Mesinduse Koostöökogu

Ilus suurejooneline nimi on ära lörtsitud ja mesinike koostööga edasi ei jõutud.
SMÜ ja EMTS liikmete enamus kuulub ju niigi EKMÜ-sse ja Eesti mesindus ei piirdu ainult nende kolme MTÜ tegevusega.

Pronksmedal (100p.)

Eesti Mesinduse Koostöökogu...

nimi on võibolla ära lörtsitud nende jaoks, kes usuvad kõike mis EML-i ja Antu Rohtla sulest ilmub. Loodud Koostöökogu juhivad mesinikud kellel on oskusi, teadmisi ja tahet viia mesindus uuele tasemele ning olen veendunud, et nad saavutavad edu. EML on nüüd aega mõelda, kuidas nad tahavad jätkata! Kui nad soovivad siiski midagi oma liikmete jaoks ära teha siis oleks aeg peeglisse vaadata ja jätta teiste mahategemine, et enda tegemisi või õigemata tegemata jätmisi õigustada.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

No tublid..

2015-2020 aastateks jõuab mesinike jaoks ehk veel mõnest sabast kinni haarata..
KAHJUKS OLI VAJA TÕESTI KOHE TEGUTSEDA..
Lianale! - austatud Antu Rohtla ei ole EML... ka tema on õnnetu, et midagi paremuse poole ei liigu ning mesinike eriala liit tegeleb jumal teab millega...Ja paljud - paljud EML liikmed samuti - et mesinikel puudub survegrupp, kes nende huve kaitseks.... mesinikud ootavad ja ootavad ja loodavad juba aastaid.
Ning kuna PM ministeerium ei ole suutnud tööle võtta mesindusala spetsialisti - kes vähemalt jälgiks seadusloomet mesinduse seisukohalt siis peavad mesinikud ise sekkuma.

Pronksmedal (100p.)

Umbmäärasus

Liana, palun kas Te avalikustaksite selle foorumi lugejatele EMK ühisavalduse koos selle lisadega.

Tänan

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Koostööleppe sisu

beeboy kirjutas:
Liana, palun kas Te avalikustaksite selle foorumi lugejatele EMK ühisavalduse koos selle lisadega.

Mart Kullamaa on koostööleppe sisu avaldanud oma päevikus: http://muhemesinik.blogspot.com/2014/12/infoks.html. Tõsi, sealt puudub punktis 4 viidatud lisa 2.

MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühing (EKMÜ),
MTÜ Saaremaa Meetootjate Ühing (SMÜ) ja
MTÜ Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts (EMTS)
ÜHISAVALDUS
19. detsembril 2014, Tallinnas
1. EKMÜ, SMÜ ja EMTS (edaspidi Liikmed) on omavahelise koostöö ja mesinduse, kui majandusharu, edendamiseks otsustanud luua Eesti Mesinduse Koostöökogu (EMK).
2. EMK on avatud ja demokraatlik ühingute koostöövorm, mille peamiseks eesmärgiks on Liikmete omavaheliste arutelude tulemusena kujundada võimalikult ühised ja selged seisukohad suhtlemiseks partneritega nii avalikus, era- kui ka kolmandas sektoris.
3. EMK on Eesti riigiasutustele partneriks mesindust puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ja täiendamisel.
4. EMK töövormiks on Liikmete esindajate koosolekud. Nende koosolekute korraldamisel ja läbiviimisel juhindutakse Lisas 2 fikseeritud põhimõtetest.
5. EMK teeb huvipakkuvates valdkondades koostööd Eesti kutseõppeasutuste ja kõrgkoolidega.
6. EMK on avatud koostööks teiste Eesti mesindusorganisatsioonide ning tolmeldajate kaitsega tegelevate organisatsioonidega.

MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühing poolt ........................................

MTÜ Saaremaa Meetootjate Ühing poolt ........................................

MTÜ Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts poolt ........................................

LISA 1: Valdkonnad, millele EMK soovib keskenduda, on järgmised (loetelu pole lõplik ja võib muutuda):

- Mesilaste tervis, sh. veterinaarabi ja taimekaitsega seotud küsimused;
- Eesti meeturu korrastamine;
- Põllumajandustoetused meetootjatele – optimaalse tarutoetuse mudeli väljatöötamine;
- Eesti mahemesinduse reeglistiku ühtlustamine Euroopa Liidu süsteemiga;
- Eesti meetootmise arengukava 2015-2020 väljatöötamine.

Pronksmedal (100p.)

Umbmäärasus jäi (muudetud)

EKMÜ kodulehel avaldatud Jaanus Tulli eelnevas kirjutises, mida seal enam ei ole, oli juttu ühisavalduse kahest lisast. Teises siis ilmselt EMK nö kodukord, kuid selle lisa teksti seal ei olnud.

Leidsin lisa 2: http://muhemesinik.blogspot.com/2014/12/lisa-2.html

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

LISA 2: EMK tööpõhimõtted

Tõstan siia ka:

LISA 2: EMK tööpõhimõtted

- Iga Liige nimetab oma äranägemise järgi endapoolsed esindajad EMK-s. Koosolekutel osaleb maksimaalselt kolm esindajat iga Liikme poolt. Koosolekut võib Liikmete nõusolekul läbi viia ka elektrooniliselt (skaip, kirjavahetus jms.)
- Igal Liikmel on koosolekul üks hääl, sõltumata kohalesaadetud esindajate arvust.
- EMK valib oma liikmete seast EMK Koordinaatori ja tema asetäitja üheks aastaks. Koordinaator korraldab EMK tegevust, infovahetust ja esindamist.
- EMK otsused võetakse vastu, kui nende poolt annab hääle vähemalt 2/3 EMK liikmetest.
- Üldjuhul kutsutakse koosolek kokku Koordinaatori või mõne Liikme initsiatiivil ja vähemalt ühenädalase etteteatamisega.
- EMK jooksev infovahetus ja tegevuse kooskõlastamine toimub üldjuhul selleks loodud elektrooniliste kanalite kaudu.
- EMK võib tekkivate kulutuste katteks kehtestada Liikmetele osalemistasu.
- EMK moodustab toimkonna, mille eesmärgiks on ülaltoodud põhimõtteid järgivate MTÜ Eesti Mesinduse Koostöökogu põhikirja ja kodukorra väljatöötamine 6 kuu jooksul alates käesoleva ühisavalduse allakirjutamise päevast.
- Kuni MTÜ EMK asutamiseni, korraldab EMK tehnilist asjaajamist MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühing

Pronksmedal (100p.)

Heameel EML üle

Mul on heameel, et EML ei astunud nendel tingimustel EMK-sse.
Loomulik oleks, et EMK otsused võetaks vastu konsensuslikult ja elimineeritakse vaid pahatahtlikud blokeerijad.
Ju siis nähti ette lahendamatuid vastuolusid ja valiti vähemalt 2/3 häälteenamust.
Kui ma mõtlen, kuidas olemasolev EMK seltskond asutamisel astus EML-st üle ja kaasas ka imaginaarse ja marginaalse EMTS-i, siis arvan, et 2/3 häälteenamust olnuks neil alati olemas.

Jututoa moderaator

Lugupeetud Mesilasepoiss

Lugupeetud Mesilasepoiss!

Äkki lõpetaks selle ohjeldamatu vingumise ja teeks parem selle asemel midagi kasulikku? Ükskõik kas mesinduse vallas või isiklikus plaanis. See ohkimine on ammu ületanud igasuguse kriitikuks olemise mängimise. Järgi on jäänud ainult üks haisev susin...

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Kõik pildil olevad tublid

Kõik pildil olevad tublid inimesed on kas otse või läbi oma firmade EKMÜ liikmed. Kas tänaseks tekkinud punnseis võiks laheneda selliselt, et EKMÜ esindab PM ümarlauas kutselisi mesinikke ning EML hobimesinikke? Neil kahel huvigrupil on ilmselt veidi erinev vaade mesindusele ja selles ei ole midagi halba.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Kas Majandus- ja

Kas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium peaks suhtlema otse nii Autoettevõtete liidu kui ka Põrnikaklubiga. Ei taha kedagi halvustada, aga Põrnikaklubi oleks sel juhul pigem Kultuuriministeeriumi rida. Sõltumata sellest, palju kellelgi liikmeid on.

Kui otsida kujundlikku paralleeli.

Head mesindamist ikka!

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Ma üritan lihtsalt

Ma üritan lihtsalt kompromissi leida. Vt. ka EVEA vs ESEA. Või siis aianduse ümarlaua kutset.

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

EML kui hobimesinike esindaja?

Meremees kirjutas:
Kas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium peaks suhtlema otse nii Autoettevõtete liidu kui ka Põrnikaklubiga. Ei taha kedagi halvustada, aga Põrnikaklubi oleks sel juhul pigem Kultuuriministeeriumi rida.

EML võiks oma eesmärgid ja sihtrühma arengukavas üle vaadata - hobimesinike esindamine võiks talle paremini sobida kui praegune kogu valdkonna katuse ambitsioon, mis ei ole välja vedanud. EML liikmed on siiani olnud vaid eraisikud, see toetab nende hobimesinikele suunatud profiili.

Kutselised mesinikud omavad esindusorganisatsiooni, hobimesinikud mitte. Kuid nad vajavad, sest neil ei pruugi olla kutselistega samad mured. Ka muu maailma kogemus näitab, et profi- ja hobimesinikel on suhteliselt erinev nägemus mesindamisest: http://www.metafilter.com/129789/Hobby-Beekeepers-destroying-the-honey-i...

Hobi- ja kutsemesinikke ei sobi ka seetõttu ühte patta panna, et ühtesid sobib mõõta harrastajate arvuga, teisi pigem perede ja tonnidega. Kas hobimesinikud on väärt PM-iga laua taga istuma? Leian, et on küll, juba nende suure osa tõttu mesinike koguarvust.

Mis puudutab koostööd teiste ministeeriumidega, siis keskkonnaküsimustes võiks tõepoolest ka KEM-i poole pöörduda.

Tormi

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Ministeeriumitest

Tormi: "EML võiks oma eesmärgid ja sihtrühma arengukavas üle vaadata - hobimesinike esindamine võiks talle paremini sobida kui praegune kogu valdkonna katuse ambitsioon...
Hobi- ja kutsemesinikke ei sobi ka seetõttu ühte patta panna, et ühtesid sobib mõõta harrastajate arvuga, teisi pigem perede ja tonnidega. Kas hobimesinikud on väärt PM-iga laua taga istuma?"

Ma põhimõtteliselt olen Sinuga pigem nõus. Aga ise püstitaksin küsimuse kuidagi selliselt, et kes kellega suhtlusest rohkem võidaks, mitte, et kas keegi on mingi ministeeriumiga suhtlemist väärt. Kahju kui mu postitusest selline mulje jäi. Ministeeriumid on lausa kohustatud inimeste ja organisatsioonidega suhtlema, päringutele vastama jne.

Kui proovida veel paralleele tuua, siis kutselise kalurid ja harrastajad. Keskkonna küsimustes ei saa olla põhjendatult erinevaid huvisid harrastajatel ja proffidel. Paljudes muudes küsimustes aga küll, alates mõnevõrra tugevamast motivatsioonist mingis küsimuses kuni erinevate seisukohtadeni. Kuigi viimase osas kohe konkreetset näidet ei oska tuua, leian, et ka need võiks olla läbiräägitavad ja kokkulepitavad.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

EMK

Asi lõplikult selgeks Wink:
1. Tegemist on avantüüriga
2. Soov on ajada mesinike tülli
3. Soov on rahad oma tasku ajada
4. Soov on olla ainus partner PM's.
5. Kõik mesinikud, kes kuuluvad EKM' sse kuuluvatesse organisatsioonidesse on mesindusvaenulikud.
6. Plaan on teha EKM ja põllumeeste vahel salaleppeid laiaulatuslikuks mürgitamiseks Eestis.
7. Veel on hirmsaid plaane, aga kõike ei saa kohe ka kirja panna aga midagi värdjaliku kindlasti.

Soovin kõigile Häid Pühi ja järgmisel aastal veel suuremat kahtlustamist ja vandenõuteooriate paljastamist!

Õigekiri

Tahaks Aimari tähelepanu juhtida sellele,et oleks sindrima kahju kui sellisest kenast üllitisest keegi valesti aru saab.Sad Teatavasti on meil kasutusel 14 käänet. Paraku ei tea peale Aimari ka nii mõnedki teised omastava ja osastava käände erinevust kirjapildis.

Pronksmedal (100p.)

See...

jutt Saaremaa keeles mida mandrimehed ei mõista

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Cardo pilt

Üks inimene ei ole probleem,

Üks inimene ei ole probleem, kaks on juba kurjast!

Pühkige ise ka pühadeajal lund taru katuselt !!

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

lumi

Cardo kirjutas:
Üks inimene ei ole probleem, kaks on juba kurjast!

Pühkige ise ka pühadeajal lund taru katuselt !!

Kaju küll kuid meitel pole miskit pühkida, köik see mis teised tarude pealt pühkima peaksid pole meitele veel jöudnud. eks näis kas see aasta jöuabki.
:) Smile Smile

aga sellegi poolest , häid jöule ja kellel vöimalik siis ka häid suusa elamusi

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Käänete ja õigekirja kallal

Käänete ja õigekirja kallal pole mõtet ilkuda kui postituse sisuline pool on abiks. Nii lühike jutt ongi!

Häid pühi!

Pronksmedal (100p.)

Õigekiri*

Berg kirjutas:
Tahaks Aimari tähelepanu juhtida sellele,et oleks sindrima kahju kui sellisest kenast üllitisest keegi valesti aru saab.Sad Teatavasti on meil kasutusel 14 käänet. Paraku ei tea peale Aimari ka nii mõnedki teised omastava ja osastava käände erinevust kirjapildis.

..... trükikirjas on peale koma muideks tühik.... see on õigekirja reeglites kirjas Smile

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Kutse- ja hobi? Ja head uut päikese aastat!

Meremees kirjutas:
Tormi: "EML võiks oma eesmärgid ja sihtrühma arengukavas üle vaadata - hobimesinike esindamine võiks talle paremini sobida kui praegune kogu valdkonna katuse ambitsioon...
Hobi- ja kutsemesinikke ei sobi ka seetõttu ühte patta panna, et ühtesid sobib mõõta harrastajate arvuga, teisi pigem perede ja tonnidega. Kas hobimesinikud on väärt PM-iga laua taga istuma?"

Ma põhimõtteliselt olen Sinuga pigem nõus. Aga ise püstitaksin küsimuse kuidagi selliselt, et kes kellega suhtlusest rohkem võidaks, mitte, et kas keegi on mingi ministeeriumiga suhtlemist väärt. Kahju kui mu postitusest selline mulje jäi. Ministeeriumid on lausa kohustatud inimeste ja organisatsioonidega suhtlema, päringutele vastama jne.

Kui proovida veel paralleele tuua, siis kutselise kalurid ja harrastajad. Keskkonna küsimustes ei saa olla põhjendatult erinevaid huvisid harrastajatel ja proffidel. Paljudes muudes küsimustes aga küll, alates mõnevõrra tugevamast motivatsioonist mingis küsimuses kuni erinevate seisukohtadeni. Kuigi viimase osas kohe konkreetset näidet ei oska tuua, leian, et ka need võiks olla läbiräägitavad ja kokkulepitavad.
Meremehe teksti lõpp...

TUGEVAT SUMINAT UUEKS AASTAKS!
Looduse inimeste/mesinike jaoks, juba päikese järgi - kolmas uue aasta päev...

Tormi ja teised on tublid lahenduste otsijad ning heatahtlikud rahuläbirääkijad.
Meremehele kalanduse ja mesinduse erinevusest:
Mesindus peaks riigiPEADE jaoks,( kui nende hulgas mõtlevaid inimesi leidub NING NEIL HUVI OLEKS SÜVENEDA) olema vajalik igas külas ja piirkonnas. Ning kuna mesilagrupi suurus taandub karjamaa tõttu ~10 mesilaspereni.... siis siit tuleb võrdsus "suurte ja väikeste" vahel. Kus 10 mesilaspere pidaja teatud piirkonnas sama vajalik, kui 700 pere pidaja, kel 70 mesilagruppi.
Lihtsalt aastaid ajab närvi see, et kogu riigi mesinikel puudub survegrupp - kes nende eest seisaks! Kes sekkuks seadusandlusesse, jälgiks seda jne..

Ning loomulikult tuleb suurmesinikel juurde ränk rändmesinduse kulu ning käitlemisruumide kulu jne.. ---- mida oma majataga linnuaia pidajal ei ole.
Sel teemal sai kunagi isegi austatud Ilme Nõmmistoga räägitud, kui ta kõrget meehinda kritiseeris - ise pidas oma kodus paari peret ja tore, et pidas - selle tõttu oli mesinduses palju inimlikum/taiplikum kui mõned teised juhid samast/varasemast ajast, kel üldse mesilasperesid polnud.. Ilme Nõmmisto ei olnud arvestanud metsadesse veo ja valvamise kuludega.

Kolmel korral on võimalust olnud erinevatesse seadustesse viimase 10 aasta jooksul - rändmesinduse toetamist kirjutada.... kuid mesinikud (organisatsioonid) ei ole seda soovinud...Viimati heaolu meetme alla jne.. Ka taru toetus kompenseeriks veidi. Kuna aga ka üks väike mesila on vinge/vajalik tegija... siis ei saa seda toetamisest välja puksida...
EML aga - töötas välja E Liidus ennekuulmatud nõuded väike mesinikele... selle tõttu ta ei sobi nagu hobisid ka esindama ju...
Lõhkine küna on tekkinud seetõttu, et kõigis riikides on Mesinike liidud - kõiki mesinikke ühendavad - väärikad - riiklikud ERIALA LIIDUD. Ainult meie mesinike liit on alaväärsus tundega - murust madalam - - - - - ei julge NÕUDA.... ja ei suuda süveneda seadusandlusesse..... mis oleks mesinikele abiks - mitte ei oleks mesinike vaenulik! Eriala liit mesinike kaitsmise asemel, kulutab aega oma liikmetele rangete nõete väljatöötamiseks - mida neilt mitte keegi pole palunud...

Eks paistab, mis nüüd saama hakkab! Kui ägedad uued kõneisikud on ning koostöö kogu käima läheb??

Austatud Antu, ei olnud nagu rahul, et mesindusprogramm EML võimu alt välja libises... Ta ei ole kursis I mesindusprogrammi jamadega, kui kedagi huvitab - siis suhelge Toomingas Luulega - ta oli tol ajal raamatupidaja - mina olen selle kõigega vägagi kursis... Mesindusprogrammi osas on tore, et niigi läits ja praegune seis on positiivne ning see on E liidu poolt antud programm.. kõigile riikidele.... EML- pole seal küll mingeid loorbereid lõigata....Muidugi paljudes asjades on Antul õigus, näit. tõuaretusrahad oleksid võinud laiemale seltskonnale/mitmetele headele emadekasvatajatele kulutada jne....
Kuid see - paljude tublide kaasamine on kogu Eesti mesinduse probleem... et tiba tilluke seltskond otsustab/salatseb/koolutab/hoiab infot kinni jne......

ÕNNEKS MESILASED SEDA EI TEA...

HEAD TALVITUMIST SOOVIDES!

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Kelle initsiatiivil

on Eestis kehtestatud mahemesindusele rangemad nõuded (tarumaterjalid) kui näiteks Soomes, pannes sellega Eesti mahemesinikud halvemasse konkurentsiolukorda EL-i turul? Kas samuti EML? Põhjenduseks, et plasttarude tootmiseks kulutatakse naftat. Kulutab ju maheteravilja kasvataja ühel hooajal traktorikütusena hektari kohta arvatavasti rohkem naftat kui mitmekümne taru tootmiseks vaja läheks. Tarud peavad vastu aastakümneid. Muud erialaliidud võitlevad oma liikmetele välja paremat positsiooni turul. Meie mesindusorganisatsioonid tegelevad enda liikmetele kaigaste kodarasse loopimisega?

Pronksmedal (100p.)

mahe

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Mummuke

See tutvustav brozüür põhjustas minu küsimuse, mitte ei anna sellele vastust.
Kas Koostöökogu võtab programmi ka mahemesinduse nõuete leevendamise EL nõete tasemele, kõrvaldamaks meie endi suurest agarusest loodud takistused mahemee ekspordiks?
Tavapäraselt otsivad riigid võimalusi loomaks oma ettevõtjatele ekspordieeliseid. Meil tundub, et on nagu eelmisel Saksa-ajal. Kubjas annab suurest püüdlikusest oma küla mehele ikka mõned piitsahoobid rohkem kui mõisahärra nõuab.
Praegu oleme ise tekitanud skisofreenilise olukorra, kus Soomes penotarudes toodetud mett saab Eestisse müüa kui mahedat. Täpselt samades tarudes Eestis toodetud mett meie endi koduturul mitte. Nagu ühes tuntud filmis: "Mina ise tulin endale peale" Smile

Pronksmedal (100p.)

Ümarlaua koosolek (muudetud)

Vahepeal levisid kuuldused jaanuaris 2015 kavandatavast mesindusala ümarlaua koosolekust ministeeriumis.
Vaatasin EKMÜ ja EML kodulehtedele, et näha milliseid probleeme sellel koosolekul arutatakse. Null infot selle kohta.

EML avalikustas oma ettepanekud jaanuari ümarlauas arutamiseks: http://www.mesinikeliit.ee/eml-valmistub-jaanuarikuiseks-pom-umarlauaks/

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja aldis3 pilt

Paraku on nii

sepionu kirjutas:
See tutvustav brozüür põhjustas minu küsimuse, mitte ei anna sellele vastust.
Kas Koostöökogu võtab programmi ka mahemesinduse nõuete leevendamise EL nõete tasemele, kõrvaldamaks meie endi suurest agarusest loodud takistused mahemee ekspordiks?
Tavapäraselt otsivad riigid võimalusi loomaks oma ettevõtjatele ekspordieeliseid. Meil tundub, et on nagu eelmisel Saksa-ajal. Kubjas annab suurest püüdlikusest oma küla mehele ikka mõned piitsahoobid rohkem kui mõisahärra nõuab.
Praegu oleme ise tekitanud skisofreenilise olukorra, kus Soomes penotarudes toodetud mett saab Eestisse müüa kui mahedat. Täpselt samades tarudes Eestis toodetud mett meie endi koduturul mitte. Nagu ühes tuntud filmis: "Mina ise tulin endale peale" Smile

et kõike mis mujal toodetakse on meil lihtsam müüa kui meie endi kaupa.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Äkki peaksid

beeboy kirjutas:
Vahepeal levisid kuuldused jaanuaris 2015 kavandatavast mesindusala ümarlaua koosolekust ministeeriumis.
Vaatasin EKMÜ ja EML kodulehtedele, et näha milliseid probleeme sellel koosolekul arutatakse. Null infot selle kohta.

EML avalikustas oma ettepanekud jaanuari ümarlauas arutamiseks: http://www.mesinikeliit.ee/eml-valmistub-jaanuarikuiseks-pom-umarlauaks/

astuma liikmeks kuhugi, siis võib juhtuda, et on informatsiooni rohkem ? Smile

Pronksmedal (100p.)

Äkki peaksid*

Kaits kirjutas:
Äkki peaksid astuma liikmeks kuhugi, siis võib juhtuda, et on informatsiooni rohkem ? Smile

Kaits, mul ei ole niipalju mesilasperesid nagu Sinul, et olla kutseline ja astuda EKMÜ-sse.

Pealegi arvan, et salatsemine ja pokazuhha kuulusid ühte möödunud aega.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Selleks ei pea.

Olema palju peresid, et kuhugi liikmeks astuda.Mina ei ole kutseline.
Aga siin niisama vinguda on vist ka sinu maksimum !

Pronksmedal (100p.)

Selleks ei pea*

Kaits kirjutas:
Aga siin niisama vinguda on vist ka sinu maksimum !

Vingumise üle vingumine on ka vingumine!

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Kaits, palun võta tuure maha.

Kaits, palun võta tuure maha.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Ma paluks

mesindus.ee kirjutas:
Kaits, palun võta tuure maha.

selgitust, mida see tähendab ?

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Ma palun, et me keskenduks

Ma palun, et me keskenduks isikute asemel teemadele. Ja paraku on hetkel nii, et EKMÜ lehelt ei leia jaanuari ümarlaua kohta midagi - ei aega ega ka võimalikke arutelupunkte. Ometi on koostöökogu leppes kirjas, et kuni MTÜ EMK asutamiseni korraldab EMK tehnilist asjaajamist MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühing.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Kirjatöö

Allkirjad antud ,enamus endised tuttavad EML-i aegadest,mõne poolt isegi hääl antud.Tekkib küsimas keda
või mida nad esindavad,ilmselt mittetulundusühinguid.Millega ühingud tegelevad ,kuidas, kellega,kas naad on tegutsevad, saaks teada nende viimase esitatud majandusaruandega tutvumisel .
Senised kogemused on minule jätnud mulje,et väljaspool oma kutseliste liikmeskonda mesindussektori käekäik neid ei huvita.Reklaamitud konverentsid muutusid suletuteks,kuigi kasutati toetuse abi.Mesindusümarlaual kaitsti hulgimüüjate huve.
Saarlasate huvid oleks nagu piiratud Muhumaaga ja bukfasti tõuga.Toetuste kohapealt pole siiani saabunud mitte mingisugust positiivset signaali.
Millega tegelevad meie tõuaretajad on siiani selguseta.Tublisid emadekasvatajaid on, kuid tõuaretuse arengus puuduvad märgatavad edasiliikumised.Ilma seadusliku tõuraamatu ja jõudluskontrollita Eestisse
oma tõumesilasi ei tekki.
EML toimetab nähtavalt mesinduse arengu hüvanguks ja on siiani valimistel tõrjunud igasugused võimu ülevõtmised.Minu soovile osutada kaasabi tootmisühistu võimaluste tutvustamisele läbi mesindusprogrammi pole siiani lahendust leidnud.Koostöökogu mesinike nimekirja vaadates leiame sealt kolmekordse kandega esindajaid.Arvan ,et kui aktiiv saab oma seljataha 20 mesiniku on väga hästi.
Seaduseloome on Riigikogu töö valdkond ja igale inimesele on õigus võimajusega sekkuda seaduste väljatöötamisse lähtudes oma nägemusest.Sellega võivad tegelda siledad ,sorava ja libeda keelega esindajad,kuid kas nad esindavad tavainimese huve, on üsna küsitav.
Koostöökogu tegevus võib üsna kergelt kujuneda mingiks tuuletallamise ja selle tõttu teen mesinikele ja mesindus organisatsioonidele ettepaneku moodustada mesindusvaldkonna tootjarühm.Tegutsevaid põllumajandusvaldkonna tootjarühmi on Eesti üle paarikümne ja uues arengukavas on see meede olemas.Ehk leiavad mesindusorganisatsioonid ühe nõuetele vastava esindaja asutaja liikmeks,kes on nõus tegelema asutamise küsimustega.

Muidugi on teisi tublisid mesinduse seltse,kes tagavad oma liikmetele,loengud, üritused ja ürituste suuremahulise kaasfinantseerimise leader meetme abil.Arusaamatused kohaliku põllumehega klaaritakse ära omavahel.Üritusest osavõtjad kõik tuvastatavad kontaktandmetega.
Kui suur on koostöökogu,kuskil 50 inimese ringis.Kas allkirjastajatel oli taskus volius või midagi muud,et lubada sektorile seadusi,appi imemesinikke,ravimeid ja abiraha.
Fie Mart Rannu